Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Førerkort og alkohol

Spørsmål

Jeg ble, i 2012, innrapportert av en lege som var blitt min fastlege uten min viten. Jeg var , 10 dager etter at han ble min fastlege, satt opp for strålebehandling for kreft. Jeg fikk strålebehandling i 8 uker. Jeg visste ikke at han var min fastlege før jeg var inne på nettet 3 uker etter behandlingen. Jeg strøk han umiddelbart da han var en lege jeg ikke ville ha noe med å gjøre. Men han hadde sendt melding til Fylkeslegen uten at jeg visste noe. Det fantes jo retningslinjer her som han ikke fulgte.
Nå, 5 år senere sitter jeg her uten førerkort. Har hatt førerkort 16 mnd denne tiden.
Så kom nye regler 1. oktober-16. Min nye fastlege forlangte da 6 mnd med PEth-analyse før jeg kunne få førerkort. Jeg nektet i nesten ett år da jeg mente at jeg ikke er noen prøvekanin.
Jeg tok en prøve i juli-17 som var fin. 1,9. Etterpå har de kommet til at det skal ikke være 0,3 til 3,04, men 0,03 til 0,3!
Jeg tok en prøve 2. november som viste 0,59 til tross for at jeg hadde vært helt avholden, med lite forbruk 3 uker før.
Legen sendte rapport til politiet om at målingen ikke var forenlig med å ha førerkort for bil. Jeg har hjemmesykepleien hos meg hver dag med medisiner. Leder for hjemmesykepleien skrev et brev til min lege som bekreftet at jeg ikke hadde noe overforbruk. De ser meg jo hver dag.
Sitter her uten førerkort. Meget deprimert og orker ikke mer å gå ut.
Noen forslag til hva jeg bør gjøre? 63 år og de har tatt 5 år av mitt liv. Først med CDT-% og nå enda en usikker PEth-analyse.

Svar

Hei.

Først litt oppklaring: Du omtaler blodprøven PEth som "usikker", men egentlig er den faktisk ikke det.
PEth er forkortelse for fosfatidyletanol, og det kan bare dannes i kroppen ved at en drikker alkohol, ikke ellers.
Det betyr at det ikke finnes falskt positive svar på denne prøven, slik som ved de fleste andre blodprøver.
Falskt positiv betyr at den "slår ut" også når den ikke skulle ha slått ut, og det gjør altså ikke denne prøve. Eller enda mer konkret: den stiger ikke ved noe annet enn ved alkoholforbruk, og den stiger i takt med størrelsen på inntaket. Den gir et bilde av alkoholinntaket siste 4 ukene før prøven blir tatt.

Hvis du hadde et tall på 1,9 i juli, som du omtaler som "fint", så viser dette tallet at du siste 4 ukene før prøven ble tatt, hadde hatt et potensielt skadelig høyt alkoholforbruk. Verdier på over 0,3 betyr et forbruk som har stor risiko for helseskade, og det er ikke forenlig med helsekravene for bilkjøring.

Jeg siterer førerkortveilederen, Helsedirektoratet om dette:

"Bruk av alkohol i moderate doser er både lovlig og sosialt akseptert så lenge man ikke kjører i ruspåvirket tilstand. Kontrollert alkoholforbruk i denne sammenheng defineres som et forbruk som ikke gir atferdsforstyrrelser eller helseskade som øker trafikksikkerhetsrisikoen.
Beste objektive målemetode for alkoholkonsumet vil her være PEth, og verdien må da være lavere enn 0,30 μmol/L."

Les mer her:
https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/peth-fosfatidyletanol-en-nyttig-alkoholmarkor-i-blod
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667#alkohol-(helsekrav-til-f%C3%B8rerkort)

Her kan blant annet lese følgende:
" PEth (fosfatidyletanol) - en direkte alkoholmarkør: Dette er den mest spesifikke markør for alkoholinntak.
PEth er et fosfolipid som normalt ikke forekommer i kroppen, og som kan spores ved bruk av etanol. Det gjør den til en god markør for alkoholkonsum. Et enkelt alkoholinntak gir ingen økning i B-PEth, men ved regelmessig alkoholbruk vil verdien stige med økende alkoholforbruk. Et engangsinntak som gir en promille på 1-1,5 vil ikke kunne gi en PEth-konsentrasjon på over 0,30 μmol/L, verken akutt eller de påfølgende døgn.
Halveringstiden for B-PEth er 3-5 døgn etter avsluttet drikking, noe lenger hos personer med moderat alkoholkonsum. PEth gir derfor et godt bilde av alkoholkonsumet de siste 2-3 ukene. Ettersom laveste verdi er satt til < 0,03 μmol/L vil også et kontrollert alkoholkonsum kunne gi en målbar PEth-verdi.
Der man skal påvise avholdenhet kan det også være fornuftig å måle Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) i urin 2 ganger i uken i 4 uker for å få en tilnærmet nullverdi av PEth. Dette med tanke på at videre oppfølging med PEth da blir lettere å vurdere ettersom en stigning i PEth-verdi vil gi en sterk indikasjon på at alkoholinntaket har økt.
PEth-verdi Tolkning
< 0,03 μmol/L Intet eller svært lavt alkoholkonsum
0,03-0,30 μmol/L Moderat alkoholkonsum
> 0,30 μmol/L Omfattende, regelmessig alkoholkonsum "

Det jeg her ikke forstår, i din situasjon, er det at du skriver:
"Jeg tok en prøve 2. november som viste 0,59 til tross for at jeg hadde vært helt avholden, med lite forbruk 3 uker før."

Dette skal jo egentlig knapt være mulig, jfr det vi vet om denne prøven, se info ovenfor. Og jeg har ingen forklaring på dette. Det måtte være at det du personlig syntes var et "lite forbruk", kanskje ikke er et objektivt lite forbruk, sett med andres øyne, og vurdert ut fra PEth. Dette kan jeg selvfølgelig ikke påstå noe som helst om, det er bare en tankemessig mulig forklaring på det du her forteller. Det kan også kanskje være et "etterslep" (dvs synkende, men fremdeles for høyere verdier) av tidligere enda høyere verdier, siden du sier at du ikke drakk alkohol i det hele tatt i en tid før prøven ble tatt.

Jeg skjønner meget godt din fortvilelse.
Du spør om råd for hva du kan gjøre.
Jeg ser for meg ett av to:
Alt 1) Være totalavholdende fremover, ta månedlige prøver, dokumentere at PEth faller til lave verdier. For det gjør den, udiskutabelt, når man er helt uten alkohol, siden PEth ikke kan dannes i kroppen uten alkoholinntak.
Alt 2) Klage til Helseavdelingen hos Fylkesmannen, avd. for førerkortsaker, og forklare saken slik du har gjort her overfor oss.

Evt kan du gjøre begge deler.
Andre alternativ enn dette, ser jeg ikke. Dvs det måtte jo evt være å akseptere situasjonen og leve et liv uten privatbil, slik mange velger og har det greit med, men kanskje det ikke går for deg, med dine artroser og ryggsmerter?

Håper at informasjonen og rådene her kan være til nytte, og at finner gode løsninger her.
Lykke til!