Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tvist om betaling ved behandling hos tannlege

Spørsmål

Hei! Jeg var hos tannlegen i fjor sommer, altså året jeg fylte 20, på en rutine sjekk. Der så de at jeg hadde to "tendenser til hull", altså ikke et ordentlig hull men noe som potensielt kunne utvikle seg til et hull etterhvert. Siden det var det siste året med billigere tannlegetimer anbefalte tannlegen å sette to fyllinger selv om det strengt tatt ikke var nødvendig, fordi jeg da ville få det billigere enn om jeg skulle gjort det året etter hvis de skulle komme til å utvikle seg hull. Etter denne timen hvor de gjorde disse fyllingene fikk jeg vondt i den ene tanna nede på høyre side når jeg tygget med den tanna. Jeg dro da tilbake litt senere for å "få rettet" på dette, og tannlegen slipte da fyllingen litt mer. Denne timen fikk jeg gratis ettersom de rettet på noe de selv hadde "gjort feil", jeg hadde jo ingen smerte i tanna før jeg hadde den timen. Hun sa da at det "kunne ta opp til 1 år" før det ble helt bra, og det har nå gått et år, så jeg ringte istad og bestilte en ny time og forklarte at det var meg som hadde hatt de to timene for et år siden, hvor det hadde oppstått en smerte som følge av den 1.timen, og at det enda ikke var blitt bedre. Jeg fikk selvfølgelig da en ny time, men hun sa da at jeg kom til å måtte betale full pris for denne timen, og siden jeg fyller 21 dette året blir det enda dyrere. Er det rimelig at jeg skal måtte betale full pris for å rette opp i en "skade" som ble forårsaket av tannlegen i utgangspunktet? Tannlegesenteret ga meg jo den 2. timen gratis nettopp på dette grunnlaget. Isåfall er det jo da veldig lett for tannleger/leger å utnytte dette hvis de kan ta fullt betalt for å rette opp i en skade de selv har forårsaket. Finnes det ingen forsikring/erstatningskrav for denne type situasjoner?

Mvh. gutt 20

Svar

Hei

Spørsmålet ditt handler om når kan man kreve at tannlegen retter en tidligere mangel uten godtgjørelse og når må skaden kunne ses på som en ny/annen skade, som tannlegen kan ta betalt for behandlingen av.

Det blir viktig å få svar på hva som er hovedårsaken til smertene du har. Ut i fra det du skriver har smertene vedvart fra både første og andre behandling uten at du har opplevd bedring som forventet, som tannlegen anslo å kunne ta "opptil et år". For meg høres det ut som at dette er samme skade og at smertene har sitt utspring i behandlingen du fikk første og andre gang, slik at du bør kunne kreve at tannlegen retter opp skaden uten godtgjørelse. Jeg vil foreslå at du spør tannlegen hvorfor du skal betale denne gangen ettersom du ikke måtte betale forrige gangen og du ble bedt av tannlegen om å vente og se om det ble bedre opptil et år senere.

Dersom dere ikke kommer til enighet, og tannlegen ikke er villig til å akseptere at smertene skyldes tidligere behandling, finnes det en klageordning gjennom Den norske tannlegeforening. Alle lokalforeninger har en klagenemnd, som du har anledning til å henvende deg til for få en faglig vurdering fra andre tannleger. Denne klagenemnden har som formål å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger og kan derfor fungere som et konfliktløsningorgan. Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen, og besvarelse av forespørsler og behandling av klager er gratis. Resultatet i en slik klagesak kan være at klagen underkjennes, honoraret nedsettes eller tilbakebetales, eller tannlegen med klagerens samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om.

Saksgangen ved pasientklager
Når klagenemnda mottar en klage, som må være skriftlig, blir kopi av klagen sendt pasientens tannlege. Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil klagenemnda be om en redegjørelse fra tannlegen og om å få tilsendt kopi av journalen, inkludert røntgenbilder, modeller, fotografier etc. Tannlegens redegjørelse blir sendt deg til orientering, og du vil ha mulighet til å kommentere redegjørelsen. Hvis klagenemnda mener det er behov for det, kan du bli innkalt til en klinisk undersøkelse. På grunnlag av det tilsendte materialet og eventuell klinisk undersøkelse, vil klagenemnda avgi en kjennelse som sendes begge parter. Tannleger som er medlem av NTF, er forpliktet til å følge klagenemndas avgjørelse, eventuelt etter å ha anket saken inn for en sentral ankenemnd i Den norske tannlegeforening.

Hvis du ikke blir fornøyd med den avgjørelse som klagenemnda er kommet frem til, kan det fortsatt klages til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn.

Du har også anledning til å sende en klage (krav om erstatning) til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). På NPEs hjemmeside framkommer imidlertid at du normalt ikke kan få erstatning i NPE, hvis det økonomiske tapet er under kr 10 000, men her finnes også unntak hvor erstatningsbeløpet har vært lavere.

Aktuelle nettsteder:
https://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Klageordning/default.aspx (på denne siden finner du link til bl.a. kontaktinfo til den aktuelle lokale klagenemnden)
https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/
http://www.npe.no/no/Erstatningssoeker/type-skader-og-eksempler/tannskader/