Våren 2004 blir utesteder røykfrie

Helseminister Dagfinn Høybråten karakteriserer loven som en historisk milepæl i kampen mot tobakkskadene. Nå er loven vedtatt i Stortinget. Fra neste vår kan du ikke lenger røyke på kafeer og utesteder.

Lovforslaget om røykfrie serveringssteder gikk nylig gjennom i Stortinget. De eneste partiene som stemte imot lovforslaget var Fremskrittspartiet og Kystpartiet. - Lagtinget vil snarlig vedta nøyaktig når loven skal tre i kraft, sier avdelingsdirektør ved avdeling for tobakk ved Sosial- og helsedirektoratet Kari Huseby.

Håndheving av loven
- Først ønsket man at loven skulle gjelde fra og med første januar 2004, sier Huseby. Nå har fristen for å stumpe røyken på serveringssteder blitt utsatt. Imidlertid mener Huseby at loven vil tre i kraft i løpet av våren 2004. 

Avdelingsdirektøren sier til Lommelegen.no at det er kommunene i samarbeid med arbeidstilsynet som er ansvarlige for å håndheve loven. - Hvis du er på et utested der noen tenner seg en røyk etter at loven har trådt i kraft er det først innehaveren av serveringsstedet som må ta ansvar. Dersom han ikke følger opp kan du klage dette inn til kommunen. Huseby legger til at ansvaret i slike saker ligger hos samme instans som i dag, men at det er forkjellig praksis i de ulike kommunene.

Totalforbud mot røyk
Fra neste vår blir det et totalforbud mot røyk på steder som serverer mat og/eller drikke og hvor det ligger til rette for fortæring på stedet, ifølge Helsedepartementet. Restauranter, kafeer, konditorier, diskoteker, barer, puber og liknende vil kunne være omfattet av forbudet.

Hovedformålet med loven er å skjerme både ansatte og gjester mot passiv røyking. Årlig dør mellom 350 og 550 ikke-røykere i Norge av passiv røyking, melder Helsedepartementet. Dessuten har 120 000 astmatikere store problemer med å gå på restauranter der røyking er tillatt.

En pressemelding fra Helsedepartementet viser til en amerikansk undersøkelse. Denne viste at helsetilstanden til ansatte ved serveringssteder ble vesentlig bedre allerede fire uker etter at røykeforbudt ble innført i California.

Dispensasjon fra røykeforbudDet vil bli små muligheter for dispensasjon fra røykeforbud på serveringssteder. - Der det anses å være sterkt urimelig å følge forbudet vil dispensasjon fra loven kunne skje. Imidlertid er denne muligheten svært snever og vil tilhøre unntakene, kommenterer Huseby.

Flere innfører forbud
Det er ikke bare Norge som innfører et totalforbud mot røyk på utesteder. Enkelte steder i Australia, provinser i Canada, California og New York har alt innført forbud mot røyking på serveringssteder. Og flere følger etter. New Zealand, Irland og Sverige vil også innføre et slikt forbud.