Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Rett til omskolering/utdanning under arbeidsavklaringspenger (AAP)

Spørsmål

Tømrer med diagnose Seronegativ revmatoid artritt - Leddgikt Jeg er 37 år, 20 års erfaring som tømrer. De siste 8 år har jeg vært ansatt som tømrer hos den største entreprenøren i landet. Jeg har gjennom mine år som tømrer alltid slitt med betennelser og smerter i kroppen. Har gått i diverse behandlinger hos lege og fysioterapeuter. I 2019 blir jeg hasteinnkalt ved Reuvmatisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus, og fikk konstanteret leddgikt. Jeg har mest sannsynlig gått med denne sykdommen i 10år, uten at det ble oppdaget ved sist blodprøve. Dette har gjort at leddene i mine tomler har blitt deformert. Det knyttes derfor stor smerte til bruk av redskaper i jobb, tunge løft i tillegg til jobb utendørs i kalde temperaturer. Jeg går på medisiner som demper betennelsen i kroppen, noe jeg må gjøre livet ut. Jeg har siden diagnosen ble konstantert, ikke kunnet jobbet mer enn 20%. Dvs at jeg snart nærmer meg tiden for Arbeidsavklaringspenger. Jeg har uføreforsikring + i Frende, men mitt høyeste ønske er å stå i jobb. Jeg er i dialog med bedriftslegen til arbeidsgiver for videre hjelp. Det finnes også en sosionom ved Rauvmatisk avdeling ved sykehuset, som jeg venter på å få kontakt med. Hvordan er mine sjanser i møte med Nav for videre omskolering? Min arbeidsgiver har ytret ønske om å gi meg permisjon (jeg holder på min ansiennitet),for videre omskolering med teknisk fagskole på 2år. De dekker alle lærebøker. Jeg trives svært godt i min jobb, og ønsker ikke å slutte hos entreprenøren. Jeg vil gjerne stille forberedt i møte med Nav. Jeg vet likevel at omskolering er svært svært vanskelig å få innvilget, og at man ofte blir henvist til jobb i butikk (byggevare). Dette vil gi drastisk nedgang i inntekt mot boliglån og diverse forpliktelser man idag sitter med. Har man noen rettigheter? Hvordan bør jeg gå frem? På forhånd takk for hjelpen

Mann 37
Svar

  

Hei, og takk for spørsmålet.


Du spør hvilke muligheter og rettigheter du vil ha til omskolering med AAP for å kunne stå i arbeid hos samme arbeidsgiver, uten å risikere å gå ned i lønn. 


For å få arbeidsavklaringspenger under omskolering, er det vilkår om at man har behov for aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak for å skaffe seg eller beholde arbeid, jf. ftrl. § 11-6. I ditt tilfelle vil begge vilkår tilsynelatende være oppfylt, men det avgjørende spørsmålet for din del er om den omskolering du ønsker deg blir ansett som et nødvendig og hensiktsmessig arbeidsrettet tiltak. 


Det er et prinsipp om «korteste vei» til arbeidsførhet som er styrende for hva NAV vil godta. Dette er ikke uttrykkelig lovfestet i bestemmelsen, men det er skranken som gjør at det kan være vanskelig å få godkjent et spesifikt omskoleringsløp. Hvis NAV mener det er mer effektive ruter tilbake til arbeidslivet, så kan de overprøve dine ønsker. 


Slik jeg forstår deg, ønsker du omskolering gjennom utdanning i det ordinære utdanningssystemet. Loven åpner for denne muligheten, og utdanningstiltak som arbeidsrettet tiltak ble evaluert av Telemarksforskning i 2004. I NOU 2012:6 kap. 5 er funnene omtalt slik:


«Evalueringen viser at brukerne er godt fornøyd. De har i stor grad valgt utdanning både ut fra hva de har hatt lyst til og ut fra hva som gir dem den jobben de ønsker seg. Evalueringen viser også at brukernes motivasjon er den viktigste faktoren ved saksbehandlernes vurdering av deres egnethet for tiltaket. Prosessen fram til vedtak om utdanningstiltak synes i hovedsak å være bestemt mer av frivillighet enn styring, mer av veiledning enn overtalelse. Det er svært få brukere som oppgir at de ble overkjørt av saksbehandleren – det store flertall fikk gjennomslag for sine ønsker, og det var rimelig god kommunikasjon mellom bruker og saksbehandleren.»


Denne tilbakemeldingen kan gi et håp om at dine ønsker er mulige å oppfylle, men det synes å bero på saksbehandlers individuelle vurderinger. Legg merke til at brukernes motivasjon er den viktigste faktoren. I forberedelse til møtet bør du sette opp noen talepunkter om hvorfor ønsket utdanningsløp er det beste alternativet for deg, dvs. det som best sikrer at du blir fullstendig arbeidsfør, og holder deg arbeidsfør og i arbeid gjennom et langt og aktivt yrkesliv, som er kompatibelt med dine sykdomsplager, og sikrer din økonomi. Du bør også finne frem til argumenter som viser at raskere og billigere alternativer, slik som arbeid i byggevarehandel, ikke fyller de samme vilkårene for deg. 


Flott at du har kontakt med bedriftslegen og sosionom om dette, de kan hjelpe deg med argumentene og kanskje også selv bidra direkte overfor saksbehandleren i NAV gjennom skriftlige eller muntlige uttalelser som støtter dine ønsker. 


Jeg kan ikke peke på en bestemmelse i lov eller forskrift som gir deg krav på akkurat den løsningen du ønsker deg, dette handler i stor grad om skjønn – men til gjengjeld en skjønnsutøvelse som i betydelig utstrekning fordrer din medvirkning og medbestemmelse. 


Siden du nevner uføreforsikringen din, vil jeg også anbefale deg å kontakte selskapet og forklare situasjonen. Det ser ut til at du snart vil oppfylle vilkårene for forskuttering ved arbeidsuførhet under din «uføre pluss»-forsikring, og dermed vil du redusere risikoen for inntektsbortfall, se nærmere i avtalevilkårene kap. 4. Det kreves ikke varig uførhet for utbetaling, og forsikringsytelsen vil kanskje kunne gi deg muligheter uansett hva NAV måtte komme frem til. 


Jeg håper du får saksbehandleren med på opplegget du ønsker deg, og ønsker deg lykke til!Med vennlig hilsenChristian A. Kramer