Overvekt - et samfunnsspørsmål?

Det er lett nok å si at du bør sykle mer eller at barna bør gå til skolen. Man hva om det ikke finnes trygge sykkel- og gangstier?

Forebygging viktigst
I rapporten -Vekt og helse- lagt frem av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) i 2001 skriver de at å forebygge overvekt og fedme må være der vi retter hovedinnsatsen. For at dette skal gå bedre, må en del strukturelle forhold i samfunnet tilrettelegges bedre.

Mye kan gjøres
Dette er blant de punktene SEF mener kan gjøre det enklere for deg og meg å være fysisk aktive og ha et sunt kosthold i hverdagen:

 • -Legge forholdene til rette for økt fysisk aktivitet i dagliglivet ved by- og veiplanlegging som tar sikte på å:
 • Redusere behovet for bruk av bil (f.eks. ved å lokalisere arbeidsplass, barnehager, skoler, kjøpesentra i nærheten av der folk bor)
 • Fremme trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister (f. eks. ved utbygging av gang- og sykkelveier, bedre kryssemuligheter)
 • Tilrettelegge for bruk av sykkel til og fra arbeid og skole (f. eks. ved gode sykkelparkeringsmuligheter under tak og garderobeforhold m/dusj; kunne ta med sykkel på offentlige transportmidler gratis)
 • Bedre kollektive transport-tilbud, hvilket vil øke sikkerheten ved redusert biltrafikk og øke fysisk aktivitet ved gang til og fra kollektivtilbud
 • Bevare og utarbeide turstier og grøntarealer i nærmiljøet

Legge forholdene til rette for økt fysisk aktivitet i barnehage og skole ved å:

 • Utforme arealer (inne og ute) som innbyr til varierte former for fysisk lek, klatring, aking, skiaktiviteter, løping og andre aktiviteter
 • Øke antall timer kroppsøving på alle klassetrinn
 • Øke antall timer fysisk aktivitet og friluftsliv i rammeplanene for skoler på alle nivå

Legge forholdene til rette for økt fysisk aktivitet i arbeid og fritid ved å:

 • Bedre/øke utnyttelsen av lokale idrettsanlegg for trim og mosjonsgrupper etc.
 • Stimulere idrettslagene til økt satsing på breddeidrett
 • Stimulere til økt fysisk aktivitet på arbeidsplasser og i institusjoner

Øke det fysiske aktivitetstilbud for vernepliktige/sivilarbeidere
Bedre tilgang på sunt kosthold generelt ved å:

 • Gjøre frukt og grønnsaker rimeligere, mens fett og sukker blir relativt dyrere
 • Stimulere råvareprodusenter og næringsmiddelindustri til å produsere matvarer med mindre fett og sukker
 • Øke tilgjengeligheten av sunne matvarer ved stimulering til samarbeid mellom næringsmiddelindustri og varehandel
 • Forby reklame som retter seg direkte mot barn (sukker- og fettholdige matvarer og passiviserende spill og leker)

Øke tilgangen på frukt og grønnsaker i skolen ved å:

 • Innføre frukt og grønt abonnement ved alle landets skoler
 • Innføre kantiner/matbod, med mattilbud i tråd med retningslinjene fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Redusere tilgang på fete/søte matvarer i skolen ved å:

Hindre at skoleelever handler i butikker og kiosker i skoletiden, ved å:

 • Redusere elevenes muligheter til å forlate skolens område i skoletiden
 • Stoppe nyetablering av kiosker og butikker i skolenes umiddelbare nærhet
 • Forby brus/sjokoladeautomater

Øke tilgang på sunt kosthold i bedrifter ved å:

 • Innføre »grønne kantiner» i bedrifter og Statens kantiner med økt tilbud om frukt og grønt
 • Innføre frukt og grønt som møtemat
 • Forby reklame og markedsføring av slankeprodukter før det foreligger godkjent dokumentasjon

Som et ledd i en større forebyggingsstrategi bør det satses på kompetanseheving av ulike grupper i befolkningen:

 • Styrke undervisning i biologi og heimkunnskap for elever i grunn- og videregående skole. Vektlegge sammenheng mellom levevaner og helse
 • Styrke opplæringen (grunn- og videreutdannelse) av førskolelærere, lærere og skolehelsepersonell i primærforebyggende arbeid blant barn og unge
 • Styrke opplæringen av helsepersonell, spesielt i bedriftshelsetjenesten og primærhelsetjenesten, mht. til primærforebygging av overvekt/fedme og spiseforstyrrelser
 • Gi undervisningstilbud til journalister om overvekt/fedme
 • Massemedia bør benyttes til å skape økt oppmerksomhet omkring behovet for økt fysisk aktivitet og sunnere kostvaner.-

  Kilde: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF)

  Du kan lese hele rapporten her

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Stikkord: