Asperger syndrom

Asperger syndrom er en diagnose på autismespekteret. Tilstanden medfører vansker med sosial samhandling, motoriske ferdigheter og språk.

ASPERGER SYNDROM: En diagnose kjennetegnet av sosiale problemer og atypisk atferd, men med normal intelligens. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
ASPERGER SYNDROM: En diagnose kjennetegnet av sosiale problemer og atypisk atferd, men med normal intelligens. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Asperger syndrom er en lidelse på autismespektret og kalles også for "høyt fungerende autisme". Tilstanden gir utfordringer ved sosial samhandling, språk og kommunikasjon. Asperger medfører også motoriske klossethet, og spesielle interesser, av varierende grad.

image: - Mange synes det er rart at jeg har Asperger, fordi jeg ikke er som Rain Man

- Mange synes det er rart at jeg har Asperger, fordi jeg ikke er som Rain Man

LES OGSÅ: Autisme hos barn

Symptomer på Asperger syndrom

 • De utvikler kommunikativt språk innen milepælene de tre første leveårene
 • Grammatikk og syntaks er velutviklet, mens semantisk forståelse er nedsatt
 • Forstyrret sosialt samspill/kontaktvansker som ved barneautisme
 • Innsnevret repeterende stereotyp atferd og interessefelt som ved barneautisme
 • Ofte nedsatt ferdighet i grovmotorikk og koordinasjon
 • De kan ofte ha fremragende hukommelse, god evne til å lære utenat og ofte svært godt utviklede ferdigheter knyttet til spesielle interessefelter
 • Det kan foreligge lærevansker på andre områder
 • De løser evneprøver på sitt alderstrinn

En nevropsykiatrisk lidelse

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Mirza Jusufovic

NEVROLOGI

Få svar innen 3 dager for 299,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Asperger syndrom er en nevropsykiatrisk utviklingsforstyrrelse . Forstyrrelsene til Asperger-pasienten ytrer seg på tre hovedområder:

 1. Sosial interaksjon
 2. Språk og kommunikasjon
 3. Atferd

Pasienten har vansker med å fungere sosialt fordi de ikke klarer å forstå våre normale sosiale koder. Dette fører til at de ikke klarer å inngå normale vennskapsforhold, men i kjente omgivelser og med mennesker de er trygge på, kan de fungere normalt.

Det språklige aspektet ved syndromet virker naturligvis hemmende på deres sosiale utfoldelse. Vansker med å forstå non-verbal kommunikasjon og et veldig konkret forhold til ord gjør at de ikke fanger opp de signalene som vi tar for gitt i sosiale sammenhenger. Atferden deres er også karakteristisk, og noen vil kalle den klumsete og stereotypt repeterende.

Også innenfor Asperger-kategorien er det et vidt spekter av variasjon, og mange har høy funksjon på noen områder.

LES OGSÅ: Sosial angstlidelse

Årsak og utbredelse

Årsakene til Asperger syndrom er ikke kjent i sin helhet, men det finnes en rekke teorier, og man tror at syndromet har mye til felles med autisme. Det eksisterer både utviklingspsykologiske teorier og genetiske årsaksteorier. Omtrent halvparten av pasientene har en førstegrads slektning med Asperger syndrom eller autisme.

Nøyaktig forekomsten av asperger syndrom er ikke kjent. Grunnen er at det er vanskelig å etablere klare skillelinjer mellom hva som skal klassifiseres som henholdsvis asperger og autisme. I USA opererer man med et anslag på 6 av 10 000. Gutter får diagnosen 4-5 ganger hyppigere enn jenter. Noen hevder tallene reflekterer en under-diagnostikk av jenter, mens andre peker på at autisme muligens er en ekstremversjon av mannlig personlig og hjerneutvikling.

SPESIELLE INTERESSER: Mange barn med Asperger har stor interesse for biler, tog eller konstruksjonsleker, mens de har manglende interesse for sosial lek. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
SPESIELLE INTERESSER: Mange barn med Asperger har stor interesse for biler, tog eller konstruksjonsleker, mens de har manglende interesse for sosial lek. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Diagnosen

Å stille diagnosen Asperger syndrom er ingen enkel oppgave. Det finnes som nevnt mange ulike diagnosesystemer, og man er ikke alltid enige om hvilke kriterier som skal legges til grunn for diagnosen. En årsak til dette er at Asperger er et syndrom, og ikke en sykdom i klassisk medisinsk forstand.

Et syndrom er et medisinsk uttrykk for en sammenstilling av symptomer og tegn som ofte opptrer sammen. Syndrombegrepet er beskrivende, og bygger på kunnskap opparbeidet gjennom mange års klinisk erfaring om hvordan symptomer og tegn samvarierer. Vi ser ofte at syndromer i ettertid får årsaksforholdene klarlagt, som et resultat av mange års forskning. Et eksempel er Downs syndrom. Ofte forblir imidlertid årsaksforholdene ukjent i lang tid, som for eksempel ved schizofreni.
Når tolkningen av hvordan symptomer og tegn samvarierer blir overlatt til klinikerne, finnes det også en mulighet for uenighet.

Rent praktisk stilles diagnosen av en barne- og ungdomspsykiater ved nærmeste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og/eller sykehusavdeling (BUP), eller ved Habiliteringstjenesten for barn på hjemstedet.
Hvis du synes at barnet ditt har en atypisk utvikling kontakter du helsesøster eller fastlege, som henviser dere videre. Utredningen kan ta lang tid.

Utredningen kan innebære blodprøver, og ofte må barnet til en øre-nese-hals-lege for å sjekke hørselen. Grundige intervjuer av foreldrene er vanlig. Til og med videofilming av barnet i hjemmet og barnehagen har blitt brukt for at ikke noen detaljer skal unnslippe spesialistens vurdering. Til slutt samles alle resultater inn, og spesialisten kan gjøre seg opp en mening om hvilken tilstand det dreier seg om.

Hva annet kan det være?

Det er viktig å overveie alternative diagnoser ved mistanke om Asperger syndrom, da det finnes en god del differensialdiagnoser som kan gi lignende symptomer. De viktigste er:

Les også:
image: Autisme hos barn

Autisme hos barn

Behandling

Barn med Asperger skal ha sammensatt behandling og oppfølging av flere yrkesgrupper. Samarbeid med skole er viktig. Behandlingsmålet er å stimulere pasientens kommunikative og språklige ferdigheter samt å bygge på og videreutvikle individuets sterke sider. Dessuten ønsker man å motvirke en skjevutvikling og tap av ferdigheter.

Asperger syndrom kan være assosiert med en del andre psykiatriske sykdommer, som kan ha behov for samtidig behandling. Her kan medikamentell behandling være aktuelt for å dempe symptomene (men aldri som alenestående tiltak!), for eksempel mot søvnvansker, depresjon, hyperaktivitet, problemer med oppmerksomheten med mer.

Mange kan ha nytte av kontakt med autismeforeningen i Norge. Foreningen har rundt 4500 medlemmer og samlinger i alle fylker.

Se: Autismeforeningens nettside.

Prognose

Asperger er en livslang lidelse, men mange har god funksjon som voksne. I en Amerikansk oppfølgingsstudie fant man at 27% hadde tilnærmet normal funksjon (Fungerte i jobb, bor uavhengig av foreldre eller offentlig oppfølging og har sosial kontakt med andre). 23% hadde lav funksjon, mens de resterende var en plass mellom disse ytterpunktene.

Bakgrunn og historikk

Asperger syndrom er oppkalt etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger. I 1944 publiserte han et arbeide som skulle vise seg å bli et viktig bidrag til at Asperger syndrom ble anerkjent som en egen tilstand. I nyere tid er diagnosen vurdert som en del av autismespektrum-lidelsene.

Kilder:

 • BMJ: Best practice. Autism spectrum disorder. 2018.
 • Hahn, L. Uptodate: Asperger syndrome (a specific autism spectrum disorder): Clinical features and diagnosis in children and adolescents. 2017.
 • Hahn, L. Uptodate: Asperger syndrome (a specific autism spectrum disorder): Management and prognosis in children and adolescents. 2017

Denne saken ble omfattende oppdatert og endret av legestudent Brage Ulvmoen 24.08.18. Oppdatert av lege Friedrike Rieger, juli 2017. Opprinnelig skrevet av Eyolf Klæboe Faleide, lege, Torsdag 4. desember 2008.