Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Behandling for pectus excavatum (traktbryst) på privat klinikk eller i utlandet

Spørsmål

Hei, jeg har pectus excavatum, jeg lurte på om du vet noe om man har noen rettigheter eller støtte ordninger dersom man skulle fått dette behandler på privat klinikk eller i utlandet, ettersom at dette er svært dyrt.

Mann 22
Svar

Jeg takker for din henvendelse.  Retten til fritt behandlingsvalg gjelder for all planlagt undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Du kan i utgangspunktet velge blant offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder som har avtale med et regionalt helseforetak om å utføre denne tjenesten eller et privat behandlingssted som er godkjent av Helfo til å utføre behandlingen. Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig eller privat behandlingssted med avtale eller godkjenning. 


Når det gjelder behandling av pectus excavatum (traktbryst), kan Helse Norge opplyse om at det ikke finnes private behandlingssteder med avtale eller som er godkjent for denne diagnosen.  Hvis du velger et privat behandlingssted uten avtale eller godkjenning, må du betale kostnadene for undersøkelse og behandling selv. 


Jeg kan ikke se hvilken helseregion du tilhører ut i fra spørsmålet ditt.  De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at behandlingskapasiteten for innbyggerne i regionen er tilstrekkelig utbygd, og for at pasientene får oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp.  I den forbindelse kan du velge blant behandlingsstedene, som tilbyr behandlingen, i din bostedsregion.  Helseforetak kan som hovedregel heller ikke avvise henvisninger fra andre regioner, med mindre helseforetaket risikerer å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar overfor befolkningen i egen region. 


I henhold til opplysningene fra Helse Norge, er ventelistene her i Helse Sør-Øst ved siste undersøkelse:  Akershus universitetssykehus - 3-4 måneder,  Oslo universitetssykehus Ullevål - ca. 6 måneder og Rikshospitalet har lengre ventelister. Anbefalingen er å ta direkte kontakt med helseforetaket og undersøke hva ventetiden er. 


Når det gjelder eventuell behandling i utlandet, må du først utredes med hensyn til behov for operasjon.  Dette kalles rettighetsvurdering, og vil enten konkludere med at du som pasienten har eller ikke har behov for nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Rettighetsvurderingen skal som hovedregel gjøres når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Dersom denne rettighetsvurderingen konkluderer med tilbud om operasjon, kan du velge å gjennomføre operasjonen i utlandet.  Ettersom det finnes et adekvat tilbud i Norge, har pasientene ikke rett til nødvendig helsehjelp fra tjenesteyter utenfor riket med hensyn til behandling av pectus excavatum. Du kan imidlertid selv velge å foreta behandlingen utenfor Norge, men ulempen er imidlertid at du må legge ut for utgiftene til operasjon selv, og du får kun refundert tilsvarende det behandlingen ville kostet i Norge. Det er derfor viktig først å få avklart hva det vil koste i utlandet sammenlignet med hva kostnadene for operasjonen er i Norge. 


Retten til fritt behandlingsvalg er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-4 - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63


Dersom du har ytterligere spørsmål, kan jeg anbefale å ringe Helse Norge på telefon 800 43 873 og be om å få snakke med en pasientrådgiver.   


Under vil du finne noen relevante linker, hvor du forhåpentligvis vil kunne få ytterligere svar: 

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/avtale-og-godkjenning

https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg/slik-velger-du-steg-for-steg

https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/sykehusbehandling-og-andre-spesialisthelsetjenester-i-eos-land


Lykke til!


Med vennlig hilsen

Gro SandvoldAnnonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-