Klar konklusjon om mobilbruk

Etter anmodning fra Helsedepartementet har et ekspertutvalg vurdert mulige helseeffekter ved bruk av mobiltelefon. Konklusjonen fra ekspertene er entydig, men tar fortsatt et forbehold: - Ut fra dagens kunnskap er det ingen grunn til å tro at mobiltelefonbruk er helsekadelig. Imidlertid vil det gå år før vi vet dette med sikkerhet, sier leder for utvalget seniorforsker Gunnar Brunborg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Vår konklusjon er entydig men vi tar forbehold. Vitenskapelige data viser etter vår oppfatning at helseskader er meget lite sannsynlige ved bruk av mobiltelefon, sier Brunborg til Lommelegen.no.

Bakgrunnen for å oppnevne ekspertutvalget var allmenn usikkerhet knyttet til mulige helseskader etter mobiltelefonbruk. For å møte folks bekymring ønsket myndighetene en vitenskapelig vurdering av dette.

KonklusjonenI konklusjonen påpeker utvalget at senere års befolkningsstudier ikke tyder på helseskader knyttet til bruk av mobiltelefon eller av å oppholde seg ved bakkestasjoner. Dette gjelder for kreft og effekter på fruktbarhet og avkom. Videre viser godt kontrollerte studier av forsøkspersoner at strålingen heller ikke virker inn på blodtrykk og sirkulasjonssystem, nevrologiske skader eller hodepine og andre helseplager. - Likevel er vi ikke 100% sikre på at mobiltelefonbruk ikke er knyttet til noen form for helseskade. Dette skyldes at mobiltelefoner først i seinere år har fått allmenn utbredelse. Dessuten kan det ta år før enkelte sykdommer, særlig kreft, påvises etter en ytre påvirkning, kommenterer lederen for utvalget.

Usikker sammenhengUtvalget har vurdert flere større rapporter utarbeidet for internasjonale organisasjoner og nasjonale myndigheter. Dessuten har de brukt vitenskapelige publikasjoner fram til mars 2003. - Dette er studier som er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter, forteller Brunborg.

Han forteller at det også er publisert resultater fra laboratorieeksperimenter som kan tyde på at svake elektromagnetiske felt kan ha virkninger på celler og cellesystemer. - Disse biologiske effektene har ikke nødvendigvis betydning for menneskers helse, sier han. I de fleste tilfeller har eksperimentene ikke vært reprodusert i uavhengige laboratorier. Likevel synes utvalget at resultatene er interessante og de kan tyde på at svake elektromagnetiske felt kan ha biologiske virkninger som man ikke fullt ut kjenner mekanismene bak. På grunn av den lille usikkerheten som gjenstår, anbefaler utvalget en viss varsomhet ovenfor bruk av mobiltelefon. Og det er særlig barn og unge, som har et langt liv foran seg, som i følge utvalget bør være forsiktige.

Brunborg peker på at det ofte er vanskelig å avdekke sammenhengen mellom en miljømessig påvirkning, og det som faktisk er årsaken til helseskade. - Antallet som rammes av hjernekreft svinger litt fra år til år. Dessuten er alle pasienter eksponert for en rekke andre miljøfaktorer som også kan ha bidratt til sykdommen, uten at disse faktorene er kjent, forklarer lederen for ekspertutvalget.

Stråling sterkest fra mobil- Strålingen fra mobiltelefoner er langt sterkere enn den er fra bakkestasjoner. Står du veldig tett opp til antennen på bakken kan strålingen være sterk. Ellers er det mobiltelefonene som avgir mest stråling. Brunborg sier imidlertid at bakkestasjonene gir konstant stråling i motsetning til telefonene, noe som må tas i betraktning.