image: Spekulativ borreliabehandling?

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Spekulativ borreliabehandling?

Spørsmål

Hei,
Jeg har fått påvist borreliose. Jeg tror jeg er i fase to i borrelia-infeksjonen - har hanglet i over 3 måneder med diverse midle symptomer (litt nattesvette, til tider litt fohøyet temperatur, av og til litt vondt i hodet, stiv nakke, litt vekslende matlyst, etterhvert antydning til vondt/rar i noen ledd som kne og håndledd). Fant for en uke siden, med blodprøve, heldigvis ut hva det var.

Skal nå behandles av en lege med erfarig med borreliose - valgte å gå til en med erfaring for å få best mulig behandling. Denne behandlingen er litt forskjellig fra den jeg opprinnelig kuren fikk fra min almennlege som ikke viste så mye om borrelia, men som fulgte standard-rådet til norske helsemyndigheter om å gå på 1 mnd med Doksycyklin. Valgte da legen med erfaring, da nyere forskning har vist at man med standard behandling ikke alltid knekker borrelia-bakteriene som kan hjemme seg i cyster. For å være mer sikker på at man knekker infeksjonen helt, slik at den ikke blusser opp senere fikk jeg anbefalt å først gå på flagyl i 10 dager, som skal knekke cystene der borrelia-bakteriene kan være innkapslet.

Deretter skulle jeg gå på 1 mnd Azitromax, og samtidig annenhver dag ta soppdrepende Sporanox den måneden. Han anbefalte azitromax som et alternativ til Doksycyclin, da man kan være ute i sola med Azitromax, og borrelia-bakteriene liker visst ikke sol.

Skal til legen som har anbefalt denne kuren om noen dager, for å få en grundig vurdering og få skrevet ut resept. Det jeg da lurte på var om dere tror denne noe kraftigere kuren kan ha noen uheldige bivirkninger? Har hørt flagyl ikke er forbundet med spesiell fare, selv om man kan bli ganske slått ut av den. Har heller aldri før vært medisinert med antibiotika, er svært skjeldent syk, og tror j generelt har godt immunforsvar. Men hva m en mnd med Azitromax? Har hørt at det akkumulerer seg i blodet, og at det er litt lenge å ta d i en hel måned (hva med feks fremtidig amming osv)? Og hva med Sporanox annenhver dag i en måned?

Svar

Hei.

Din henvendelse gjør meg meget bekymret. Jeg har diskutert saken din med de fremste fagpersoner vi har ang. borrelia her til lands, og svaret her er basert på dette.
De aktuelle fagpersoner deler forøvrig min betydelige bekymring på dine vegne her, og en blir opprørt over den spekulative behandlingen du nå blir forespeilet.

Jeg er klar over at du ikke har spurt meg om hva jeg tenker om det opplegget du nå tenker å gå inn i, men jeg har av legeetiske forpliktelser ikke lov å la være å opplyse og advare om dette, både for ditt vedkommende og fordi mange leser svarene her på Lommelegen, og vi har jo derfor et stort folkeopplysningsaspekt å ivareta. Jeg velger derfor å kommentere dette også.

Behandlingen og denne "hjemmelagede cocktailen" av medikamenter som du nå forespeiles er av en slik karakter at jeg ikke ville ha anbefalt det til min verste fiende, for å si det rett ut. Det er absolutt ikke i tråd med noe som helst av anbefalinger fra faktiske eksperter og spesialister på borreliose, og der finnes ingen som helst vitenskapelig belegg som støtter medikamentanbefaling som dette. Det er følgelig veldig vanskelig å kalle dette for noe annet enn spekulativt, useriøst og potensielt farlig.

LES OPPDATERTE RÅD OM BEHANDLING FOR BORRELIOSE

Sannsynligheten for bivirkninger, tildels alvorlige, er svært stor. Medikamentvalgene er overhodet ikke i tråd med nasjonale og internasjonale anbefalinger, basert på vitenskapelige studier og forskning. Varigheten og dosene er særdeles mye høyere enn anbefalt. For Azitromax så regnes selv 5 dages behanding som "svært langvarig" pga medikamentets særdeles lange halveringstid. Selv etter en enkeltdose med azitromax har en medikamentet i blodet i opp til 20 (!) dager.

LES OGSÅ: May Britt brukte flere hundre tusen på behandling mort borreliose i utlandet. - Helt hinsides hva hun har vært igjennom, sier legespesialist.

Axitromax er også en av "verstingene" når det gjelder å skape resistens hos bakterier. Flagyl har ingen plass i behandling av borrelia, og antisoppmiddelet Sporanox er nok tenkt anbefalt mot de svære bivirkninger som må påregnes når man fullstendig slår ut alt av normal og nødvendig bakterieflora i kroppen slik du vil gjøre om du tar denne antibiotikacocktailen over så lang tid som dette. Ved å bruke Flagyl og Azitromax over så lang tid vil du nærmest utrydde hele kroppens normalflora av bakterier som skal være der for å opprettholde god helse, og da vil man vanligvis kunne få overvekst av sopp i kroppen, og jeg tenker det er derfor at Sporanox anbefales, for det er jo et soppmiddel og ikke et middel som virker på Borrelia. Mao. så virker det som at denne legen er klar over og forventer slike bivirkninger, siden det er en del av cocktailen her.
Sporanox er forøvrig et medikament som er ment til og godkjent for bruk i "endags-kurer" / enkeltdoser og ikke over tid som dette.

Der er også tilsynelatende usikkerhet om diagnosen her, og det kan man ikke tillate seg. Du kan teoretisk sett ha nevroborreliose, og det er en alvorlig diagnose som skal bekreftes (eller avkreftes) med spinalpunksjon, hvilket du ikke har foretatt, og det er fremfor alt en sykdom som iht retningslinjer skal behandles på sykehus av spesialister på tilstanden.

Behandlingen mot nevroborreliose (om du har det) er IKKE det du her har blitt tilbudt.

Det er også usikkerheter omkring dine symptomer faktisk skyldes borrelia i det hele tatt. Symptomene i seg selv er alt annet enn spesifikke for borrelia, og kan i utgangspunktet nærmest forårsakes av hva som helst. Borreliaserologi (blodprøver) alene er en usikker diagnostikk, og det er jo en blodprøve som har blitt tatt, som du her viser til som evt dokumentasjon for diagnosen.

Du vil oppsøke denne legen nå "for å få en grundig vurdering", sier du. Den samme legen foreskriver en behandling som er helt ute av tråd med anbefalinger og vitenskapelig dokumentasjon. Jeg ville derfor ikke tenkt at sannsynligheten for å få en "grundig vurdering" hos denne legen er spesielt stor.

Både jeg og de eksperter jeg har vært i kontakt med her, blir så oppbragt over dette du her beskriver, at det første som slår en, er at denne saken og legen burde vært sendt inn til Fylkeslegen for en vurdering av den faglige forsvarligheten, men det kan vi jo ikke gjøre pga anonymiteten her.

Avslutningsvis vil jeg liste opp bivirkningene for de tre aktuelle medikamenter, siden du spør direkte om dette (i tillegg har jeg altså allerede beskrevet mye av dette ovenfor) (Ref. Felleskatalogen)

For Sporanox:

Bivirkninger:
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme. Hud: Utslett. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppkast, diaré, forstoppelse, smaksforstyrrelser, dyspepsi, dysgeusi, flatulens. Hud: Urticaria, alopesi, kløe. Immunsystemet: Overfølsomhet1. Kjønnsorganer/bryst: Menstruasjonsforstyrrelser. Lever/galle: Hyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesi. Undersøkelser: Ødemer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Leukopeni. Gastrointestinale: Pankreatitt. Lever/galle: Økte leverenzymer. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Hypoestesi. Nyre/urinveier: Pollakisuri. Undersøkelser: Pyreksi. Øre: Tinnitus. Øye: Synsforstyrrelse. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Nøytropeni, trombocytopeni. Hjerte/kar: Hjertesvikt1. Hud: Toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, akutt generalisert eksantematøs pustulose, erythema multiforme, eksfoliativ dermatitt, leukocytoklastisk vaskulitt, fotosensitivitet, lysfølsomhet. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, angionevrotisk ødem (anafylaktiske, anafylaktoide og allergiske reaksjoner), serumsyke. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Akutt leversvikt1, hepatitt1, hepatotoksisitet1. Luftveier: Lungeødem. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nevrologiske: Perifer nevropati1. Nyre/urinveier: Urininkontinens. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypertriglyseridemi. Øye: Tåkesyn og diplopi. Øre: Forbigående eller vedvarende hørselstap1.

For Azitromax:
Bivirkninger:
Azitromycin tåles vanligvis godt. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, magesmerter, kvalme, flatulens. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi. Hud: Utslett, kløe. Metabolske: Anoreksi. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, parestesi, dysgeusi. Undersøkelser: Redusert antall lymfocytter, eosinofili, redusert bikarbonat i blodet. Øre: Døvhet. Øvrige: Tretthet. Øye: Synssvekkelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukopeni, nøytropeni. Gastrointestinale: Gastritt, obstipasjon. Hjerte/kar: Palpitasjoner. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, fotosensitivitet, urticaria. Immunsystemet: Angioødem, hypersensitivitet. Infeksiøse: Kandidose, oral kandidose, vaginitt. Lever/galle: Hepatitt. Nevrologiske: Hypestesi, somnolens, insomnia. Psykiske: Nervøsitet. Undersøkelser: Forhøyet ASAT, ALAT, blodbilirubin, blodurea og blodkreatinin. Unormalt kaliumnivå i blodet. Øre: Nedsatt hørsel, tinnitus. Øvrige: Brystsmerter, ødem, sykdomsfølelse, asteni. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Unormal leverfunksjon. Psykiske: Agitasjon. Øre: Vertigo. Ukjent: Blod/lymfe: Trombocytopeni, hemolytisk anemi. Gastrointestinale: Pankreatitt, misfarget tunge. Hjerte/kar: «Torsades de pointes», arytmi (inkl. ventrikulær takykardi), hypotensjon. Hud: Toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Pseudomembranøs kolitt. Lever/galle: Leversvikt (som har resultert i død i sjeldne tilfeller), fulminant hepatitt, levernekrose, kolestatisk ikterus. Nevrologiske: Synkope, kramper, psykomotorisk hyperaktivitet, anosmi, ageusi, parosmi, myasthenia gravis. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, interstitiell nefritt. Psykiske: Aggresjon, angst. Undersøkelser: QT-forlengelse.

For Flagyl:

Bivirkninger:
Høye doser og langtidsbehandling (mb. Crohn) øker risikoen for bivirkninger. Benzosyre i miksturen kan forårsake allergiske reaksjoner. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Moderate og forbigående symptomer som magesmerter, kvalme, brekninger og diaré samt smaksforandringer og tungebelegg. Mindre hyppige: Blod: Forbigående leukopeni. Sjeldne (<1/1000): Blod: Agranulocytose, trombocytopeni og nøytropeni. Gastrointestinale: Enkelte reversible tilfeller av pankreatitt, patologiske leverprøver (økt bilirubinkonsentrasjon i plasma) samt kolestatisk hepatitt. Anoreksi. Oral mukositt. Hud: Urticaria, eksantem, kløe, erythema multiforme. Nevrologiske: Noen få tilfeller av reversibel perifer sensorisk nevropati har vært rapportert ved langvarig og intensiv behandling (totaldoser over 30 g). Krampeanfall, hodepine, svimmelhet, døsighet, ataksi. Psykiske: Psykotiske reaksjoner, forvirring og hallusinasjoner. Syn: Forbigående synsforstyrrelser som diplopi og myopi. Urogenitale: Mørkfarging av urin. Øvrige: Hypersensitivitetsreaksjoner som feber, angioødem og enkelttilfeller av anafylaktisk sjokk og svært sjeldne tilfeller av pustuløse utbrudd. Isolerte tilfeller av encefalopati (f.eks. forvirring) og subakutt cerebralt syndrom (f.eks. ataksi, dysartri, endret ganglag, nystagmus og tremor) som kan resultere i seponering. Laboratorieverdier: Ved behandling med metronidazol er det observert falsk negativ syfilisserologi.

Jeg vil gjerne få anbefale deg å lese mer saklig og god informasjon om disse tingene, som kanskje vil hjelpe deg til å ta fornuftige valg angående din helse nå:

Biolog Preben Ottesen fra Folkehelseinstituttet og doktorgradskandidat Knut Eirik Eliassen stilte til nettprat om flått eller flåttsykdom. Les spørsmålene og svarene på TV2 her:
(Rull ned på siden du får opp, så får du alle spørsmålene og svarene i nettpraten. Mye av det er innen samme gaten som det du spør om her.)

Håper at du har fått svar på det du lurte på, samt at jeg forhåpentligvis har bidratt med viktig informasjon for din helse her.
Rent konkret synes jeg at det du bør gjøre nå, er følgende:
Ta med deg en utskrift av spørsmål og svar her til din fastlege, som så -evt i samarbeid med spesialister om nødvendig- vil hjelpe deg videre med å sørge for at du får best mulig, seriøs og korrekt utredning og behandling for dine helseplager.

Lykke til med gode og viktige valg for din helse.

Illustrasjonsfoto: NTB /Shutterstock