Feilaktig forskrivning

Personer med hjerte-kar-sykdom eller diabetes er underbehandlet med kolesterolsenkende legemidler viser data fra Helseundersøkelsen i Oslo. Samtidig ser det ut til at eldre kvinner uten øket risiko for hjerte-karsykdom overbehandles, melder Folkehelseinstituttet.

I 2003 utgjorde legemidler til behandling av hjerte-kar-sykdommer, f.eks høyt blodtrykk, hjertesvikt og angina pectoris, i overkant av 19% av omsetningen av legemidler i Norge.

Økning på 16%
En viktig legemiddelgruppe blant hjerte-kar-midlene er kolesterolsenkende legemidler (hovedsaklig statiner) som økte med nærmere 16% i 2003 i antall solgte doser, og salget i kroner beløp seg til 1,1 milliarder kroner.

Forbruket av disse midlene har økt kraftig siden 1994, og salget i 2003 er mer enn doblet i forhold til 1999. Bruksområdet for flere av legemidlene i gruppen er utvidet til å omfatte forebyggende behandling hos pasienter med spesielt høy risiko for hjerte-kar-sykdom.

Mens forbruket av kolesterolsenkende medisiner har økt i Norge totalt, varierer forbruket mellom de ulike fylkene. I 2003 ble det for eksempel omsatt dobbelt så mange døgndoser/1000 innbyggere/døgn av slike medikamenter i Hedmark som i Troms.

Mer kunnskap nødvendigTil tross for økende bruk av kolesterolsenkende medikamenter, er det i dag liten kunnskap om hvilke pasienter som får disse legemidlene, og om forskjellen fylkene i mellom gjenspeiler et over-/underforbruk. Avdeling for legemidler ved Folkehelseinstituttet samarbeider med blant annet Ullevål universitetssykehus og Universitetet i Tromsø for å frembringe mer kunnskap på dette området.

Resultater fra studienI Helseundersøkelsen i Oslo som ble gjennomført i 2000-2001 (HUBRO) ble forbruket av kolesterolsenkende legemidler undersøkt i forhold til sykelighet, bruk av helsetjenester, sosiale og økonomiske forhold, samt analysering av blodprøver for å beregne risiko for utvikling av hjerte-karsykdom.

6200 menn og 7500 kvinner født i 1924-25, 1940-41 og 1955 var med i undersøkelsen. Resultatene viser at personer med diabetes eller sykdom i hjerte eller kar fremdeles er underbehandlet med kolesterolsenkende legemidler. Kvinner er underbehandlet i større grad enn menn.

Samtidig viste undersøkelsen at en del eldre kvinner, uten diabetes eller hjerte-kar-sykdom, fikk kolesterolsenkende medisiner unødvendig, da mange i denne gruppen har lav risiko for utvikling av hjerte-karsykdom.

Kilde: Nytt fra Folkehelseinstituttet vol 3 nr 9 2004