Kvalitetsvalg

Nå er det ikke bare ventetiden til de ulike sykehusene som ligger ute på nett. Sjekk sykehusets kvalitet også, før du lar deg henvise.

De nye kvalitetsindikatorene gir viktige opplysninger som kan verdt å sette seg inn hvis du er i en situasjon der du skal velge behandlingssted.

Når gjelder fritt sykehusvalg?Det er i Norge fritt sykehusvalg når det gjelder planlagte sykehusopphold (men ikke akuttinleggelser).

Sykehusene du kan velge mellom må være på samme behandlingsnivå. Det betyr at du for eksempel ikke kan velge et spesialisert sykehus innen ortopedi hvis du skal gjennomføre en enkel behandling på en tå. En slik enkel operasjon gjøres på kirurgisk poliklinikk eller dagkirurgisk enhet på svært mange sykehus.

Hvordan måle kvaliteten?
Det vil alltid være en diskusjon hvordan man på en god måte kan si noe om kvaliteten på et sykehus og på de mange hundre forskjellige behandlingene som gjennomføres der. Vi synes det er funnet fram til gode indikatorer for å fange inn vesentlige deler av den medisinske behandlingen - og hvor vellykket sykehuset er organisert.

Kvalitetsindikatorene er:

  • Pasientrapportert vurdering. Dette er basert på vurdering av standard, av personalet, organisering av driften, og på den informasjon som er mottatt.
  • Epikrisetid. Epikrise er et brev med medisinske opplysninger som sendes til faslegen fra sykehus eller andre behandlere. Tid før epikrisen kommer er en velkjent flaskehals i informasjonsflyten mellom sykehus/poliklinikk og primærlege.
  • Forekomst av korridorpasienter.
  • Forekomst av sykehusinfeksjoner. Sykehusavdelinger kan bli et oppsamlingssted for vanskelige bakterier. Samtidig kan den som er syk, ha svekket motstandskraft mot smitte. Å ha et godt grep om hygienen på sykehus er svært viktig. Forekomst av sykehusinfeksjoner gir et indirekte bilde på hvor godt mye av pleie og behandling er organisert og gjennomført. Vanlige sykehusinfeksjoner er blærekatarr, lungebetennelse og infeksjoner i operasjonssår.
  • Tid før lårhalsbrudd behandles.
  • Bruk av tvang ved innleggelse i psykiatrisk behandlingsinstitusjon. Bruk av tvangsinnleggelser kan gjenspeile ressursene innen psykisk helsevern. Noen steder kan bruk av tvangsinnleggelse være eneste måte å sikre at en psykisk syk person får plass på sykehus.