Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Uføretrygd og varig tilrettelagt arbeid ved diffus hjerneorganisk dysfunksjon

Spørsmål

Hei. Jeg har diffus hjerneorganisk dysfunksjon, og trenger lik tilrettelegging som personer med diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, er det nok grunnlag for å få uføretrygd og varig tilrettelagt arbeid?

Svar

Hei
Jeg takker for ditt spørsmål som er kort og greit, men som likefullt er vanskelig å svare enkelt på spesielt med tanke på rett til uføretrygd.

Først om uføretrygd:
Jeg legger til grunn at du har en medisinsk lidelse som er anerkjent som sykdom med tanke på innvilgelse av uføretrygd i folketrygdloven og at det er sykdommen din som er hovedårsak til at du ikke kan være i helt eller delvis arbeid. Men det er ikke tilstrekkelig å bli tildelt en diagnose for å kunne ha rettskrav på uføretrygd. Før uføretrygd kan innvilges, må alle som søker om ytelsen i korte trekk vurderes grundig på følgende måte:

For det første må det ikke bare være tilstede sykdom, skade eller lyte, men den medisinske tilstanden må være varig. Det vil si at det må vurderes og dokumenteres om det er finnes utredning eller behandling som kan føre til bedring av sykdommen, om det er forsøkt tilstrekkelig behandling og at ytterligere behandling ikke vil kunne føre til bedring av sykdommen. Først da kan man konkludere med at den medisinske tilstanden (sykdommen) er varig i folketrygdlovens forstand.

Selv om sykdommen ikke kan bedres ytterligere, skal det for det andre også vurderes om du har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret. Det er bare dersom det foreligger åpenbare grunner som tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, at man ikke trenger å gjennomføre slike tiltak eller ikke ytterligere tiltak. Dette vilkåret vurderes strengt. Man må ofte forsøke ulike tiltak, som kan være arbeidspraksis hos mulige arbeidsgivere eller i skjermet virksomhet, kurs, etterutdanning osv. Når det er klart at ikke arbeidsrettede tiltak fører til bedring eller ytterligere bedring av arbeidsevnen, kan man konkludere med at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten. Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt, legges det ikke kun vekt på diagnosen og sykdommens innvirkning på funksjonsevnen i arbeidslivet, men det legges også vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på hjemstedet eller andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid. Inntektsmulighetene i ethvert arbeid som vedkommende nå kan utføre (inntekt etter uførhet) sammenlignes med inntektsmulighetene som vedkommende hadde før uføretidspunktet (inntekt før uførhet). Dersom sykdommen, skaden eller lytet har redusert inntektsevnen gradvis over flere år, kan det tas utgangspunkt i inntektsevnen før sykdommen, skaden eller lytet oppsto.

Men kort oppsummert; ja, diffus hjerneorganisk dysfunksjon, som fører til at du ikke klarer å fungere på det åpne arbeidsmarkedet, kan være tilstrekkelig grunnlag for å få innvilget og ha rettskrav på uføretrygd.

Så over til ditt andre spørsmål; om du med din medisinske tilstand kan ha krav på varig tilrettelagt arbeid og da ved siden av uføretrygd, vil jeg anta:

Svaret på spørsmålet er helt og holdent: Ja.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA), er et arbeidsmarkedstiltak som iverksettes av Vekst-bedriftene. Det er rundt 230 Vekst-bedrifter på landsbasis. De fleste eies av en kommune, en organisasjon eller av flere kommuner sammen. NAV gir tilskudd til disse bedriftene etter bestemte satser. Bedriftene har også inntekter fra salg av varer og tjenester. Vekst-bedriftene driver ulike former for serviceproduksjon og delproduksjon for andre bedrifter, og mange av dem har også egne produkter for salg. VTA er et statlig arbeidsmarkedstiltak som gir et arbeidstilbud til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet. Tiltaket er rettet mot personer med uføretrygd, og med arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes yteevne. Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med spesiell tilrettelegging og oppfølging på tiltaksplassen. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven, og du har krav på arbeidskontrakt. Arbeidet skal hjelpe til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Tiltaket er ikke tidsavgrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Varig tilrettelagt arbeid søker du ved å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Siden ansvarsreformen har utviklingshemmede hele veien vært en viktig målgruppe i dette tiltaket, men også andre diagnosegrupper omfattes av denne ordningen. Vekst-bedriftene er ofte godt kjent og populære i mange lokalsamfunn. Som produsenter av fyringsved, trevarer, vaskeritjenester, levering av frukt til bedrifter, catering og kantinedrift, for å nevne noen, er dette bedrifter som har gitt arbeidstakerne tilgang til verdsatte roller og mulighet til å delta i inkluderende arbeidsmiljø. Bedriftene konkurrerer på kvalitet og pris med andre ordinære bedrifter. Arbeidstakerne har vanligvis en såkalt bonuslønn som inntekt fra det som produseres i bedriften, men har uføretrygd som hovedinntekt. Bedriftenes inntekter kommer delvis fra salg av varer og tjenester, og delvis fra NAV gjennom støtte.

Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-