Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tilrettelegging ved sykdom

Spørsmål

Et spørsmål vedrørende delvis uføretrygd eller annen tilpasning, økonomisk og/eller praktisk; Min mann fylte 59 år i april. Da han var 35 år oppdaget legen en oversett hjertefeil, hvor en god del av forkammer-skillevegg manglet og mitralklaffen ; en viktig klaff hadde stått delvis åpen i alle år. Han ble relativt bra etter operasjonen, de sa han tross alt hadde vært heldig. Han har lett for å få lungebetennelser og rytmeforstyrrelser etterpå, men har jobbet 100 % stilling. Vi har tenåring, gamle foreldre. Min mann har 50 min. pendelveg hver veg til jobb. Han er en som aldri sier nei, og skjuler ofte mentalt stress bak et smil. Nå ble han plutselig innlagt for anginasmerter, og det ble oppdaget ganske mye tetthet i kransarteriene. De valgte å sette inn stenter, nokså mange. De ville ikke gjøre bypassoperasjon på grunn av tidligere hjerteoperasjon med arrvev. Det var et sjokk for oss at han også har coronar-sykdom. Jeg ser nå at min mann må ha tid til å ta vare på seg selv. Hjertet/lunger er også påvirket av medfødte hjertefeil. Han jobber i en samvirke-bank, som er en IA bedrift. Han har mulighet for hjemmekontor, men den nye øverste leder vil nå ha slutt på hjemmekontor. Det som hadde vært bra for min mann ville vært minst èn fridag i uken, og i tillegg èn dag hvor han slapp å pendle, men kunne ha hjemmekontor. Jeg tror ikke hjertet hans blir bedre. Men han har jo ikke vært sykemeldt, siden han går på jobb uansett. Jeg og familien ønsker ikke at han skal stå på til han stuper.. Han begynner å skjønne dette selv også. Coronar-stenting ble gjort denne uken og han går nå i tre ukers ferie. Hvordan går vi frem videre for å oppnå det vi ønsker; Er det noe som heter 20-30 % uføretrygd ? Må han være sykemeldt over tid for å søke om det, eller kan dokumentasjon fra hjerte-spesialist (etter siste utviklingen) være grunnlag for å søke ? Hvem skal vi snakke med? Det er nå han trenger et opplegg, kan ikke vente på førtidspensjon. Hvilke prosesser må han igangsette og videre ?

Mann 59
Svar

Du har mange nyttige spørsmål når det gjelder arbeidsliv som skal kombineres med sykdom og nedsatt funksjonsevne eller hvor arbeidsomfanget kan føre til forverring av en medisinsk tilstand hos din mann. Målet med et godt arbeidsliv er jo at man kan få utnytte sitt arbeidspotensiale og å få fortsette i jobb til alderspensjonen tar over og i en stillingsgrad som ikke fører til sykdom eller forverring av en medisinsk tilstand. I den forbindelse vil forebygging være sentralt for å unngå unødvendig forverring eller for tidlig uførhet. 


Det er et godt utgangspunkt at din mann er ansatt i en IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift. Dette forplikter arbeidsgiver til å strekke seg for å tilrettelegge for sine ansatte. Det finnes flere virkemidler, som kan bidra til at din mann kan opprettholde en så høy stillingprosent som mulig og å holde lenger ut i arbeidslivet.  Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  Jeg vil anbefale din mann å ta kontakt med sin arbeidsgiver og spesielt den personen i bedriften som har ansvar for IA-avtalen for å undersøke mulighetene for tilrettelegging. Her kan nettopp hjemmekontor kanskje være en fornuftig ordning i din manns tilfelle. Et eksempel på tiltak som tilbys IA-bedrifter er "Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd": Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd skal stimulere arbeidsgivere til forebyggende og tilretteleggende tiltak slik at ansatte i IA-virksomheter kan være i arbeid til tross for helseproblemer. Eksempler kan være:  

  • dekning av merutgifter til ekstrapersonell når arbeidstaker må avlastes eller endre oppgaver uten å være sykmeldt eller ved siden av gradert sykmelding 
  • tidlig avklaring, oppfølging eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er blitt sykmeldt 

 Arbeidsgiver kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd til tiltak for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.  Dette er imidlertid et tidsbegrenset tiltak, som kan vare mellom 12-36 uker, og det er arbeidsgiver som må sende søknad. 


Ved behov for en mer langsiktig løsning, finnes for eksempel lønnstilskuddordninger.  NAV har flere tilskuddsordninger for arbeidsgivere som legger til rette for at medarbeidere skal kunne beholde lønnet arbeid. NAV kan bidra med ulike typer lønnstilskudd, støtte til mentor, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller bedriftsintern opplæring.  


Midlertidig lønnstilskudd kan være aktuelt hvor man har en arbeidsgiver, men står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding.  

Lønnstilskudd er en støtteordning for arbeidsgivere, og det er derfor arbeidsgiver som må søke om lønnstilskuddet. Når man deltar på tiltaket midlertidig lønnstilskudd er man ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Den ansatte skal utføre vanlige oppgaver i virksomheten. Lønnstilskuddet skal kompensere for lavere produktivitet. Det inngås i tilfelle en avtale mellom NAV og arbeidsgiver som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov. Om det er hensiktsmessig kan det i tillegg inngås en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale hvor det utpekes en fast kontaktperson både i NAV og på arbeidsplassen. Det kan gis midlertidig lønnstilskudd i inntil ett år, og i inntil tre år hvis du har nedsatt arbeidsevne.  Din mann kan ta opp spørsmålet om arbeid med lønnstilskudd med NAV eller arbeidsgiveren. 


Varig lønnstilskudd skal derimot bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Man får vanlig lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen. Varig lønnstilskudd kan være aktuelt dersom man står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding eller har gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe, og NAV har vurdert om andre arbeidsmarkedstiltak og virkemidler er aktuelle.


Forutsetningen for disse to lønnstilskuddene er jo at det har vært en forutgående sykmelding eller at det har gått så langt at det er innvilget uføretrygd. Jeg vil derfor anbefale din mann snarest mulig om å kontakte sin fastlege og få en vurdering av om den medisinske tilstanden ikke lenger er forenlig med 100 % stilling i dag. Dersom legen finner at funksjonsevnen er delvis nedsatt på grunn av sykdom, vil det være aktuelt å utstede en gradert sykmelding. Denne kan graderes ned til 20 % og sykepenger kan innvilges i inntil ett år og utbetales av staten. 


Dersom ett års sykmelding med tilhørende oppfølging og tilrettelegging ikke fører til at din mann kan øke sin arbeidsevne, vil han kunne søke om lønnstilskudd, som nevnt over. Eventuelt kan han søke om arbeidsavklaringspenger under behandling og/eller arbeidsavklaringstiltak. Denne ytelsen kan innvilges i normalt inntil tre år, men det fordrer at mannen din er minst 40 % arbeidsufør, som er laveste gradering. Stabiliserer tilstanden seg i løpet av sykepengeåret slik at uføregraden ligger mellom 20 og 40 %, vil sannsynligvis lønnstilskudd være mer aktuelt. 


Gradert uføretrygd derimot er uansett som regel ikke aktuelt før etter ett års sykmelding og inntil tre år med arbeidsavklaring er gjennomført. Uføretrygd forutsetter at sykdommen er varig, som betyr at all tilgjengelig og hensiktsmessig behandling har vært forsøkt og det ikke gjenstår ytterligere utredninger/behandlinger. Videre forutsetter uføretrygd at inntektsevnen er varig nedsatt, som innebærer at arbeidsevnen må være ferdig avklart gjennom arbeidsavklaringstiltak enten hos arbeidsgiver eller i regi av NAV. Som hovedregel må inntektsevnen ha blitt varig nedsatt med minst halvparten, men for personer som mottar arbeidsavklaringspenger når krav om uføretrygd settes fram, er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 %. 


Jeg håper at legen, arbeidsgiver og NAV sammen med din mann finner en god løsning slik at han får fortsette i arbeidslivet uten å oppleve at det går på helsen løs og slik at familien får slippe unødvendige bekymringer. Lykke til!