Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sykepengerettigheter ved utbrenthet og eventuelt skifte av arbeidsgiver

Spørsmål

Jeg lurer på om jeg er/er i ferd med å bli utbrent. Jeg har allerede vært til lege og blitt henvist til psykologitjenesten i kommunen (men det er sikkert lang ventetid). Dilemmaet mitt består i at jeg er invitert til jobbintervju, og sannsynligvis vil få tilbud om en ny jobb i en type stilling som vil passe meg litt bedre. Men jeg er så lite motivert at jeg har mest lyst til å bare sykemelde meg i lang tid. Jeg har med andre ord ikke noe særlig håp for fremtiden selv om jeg bytter jobb. Jeg ønsker å selv ta grepene som skal til for at jeg skal få det bedre, og dermed vil det å bytte til en litt bedre jobb bli det ansvarlige å gjøre. Men jeg lurer på om det egentlig vil sabotere mer enn det jeg håper å vinne; sett at jeg møter veggen like før eller like etter tiltredelse i ny jobb – vil jeg da miste noen rettigheter med tanke på sykepenger eller feriepenger for neste år, hvis det skulle bli langvarig? Viktigere er det kanskje at jeg ville få et dårlig forhold til min nye arbeidsgiver og dårlig rykte i bransjen. Og skulle ikke min nåværende arbeidsgiver etisk sett tatt en del av ansvaret for at jeg har blitt utbrent?

Jeg har ikke diskutert dette med min nåværende arbeidsgiver, og nå er alle på ferie. Jeg har ikke visst hva jeg skal si, siden jeg ikke har forslag til tiltak, og problemene mine ikke har blitt oppdaget. Jeg tror at situasjonen hjemme også er medvirkende til min tilstand. Jeg tenker nå at det lureste ville vært å holde ut i to uker til (til ferien) og så heller gå ut i lang sykemelding (etter behov) for deretter å tenke på andre jobber.

Jeg vet at jeg må gå til psykolog eller lege for å få avklart om jeg er utbrent, eller om det kan være noe annet. Det er de nevnte spørsmålene angående rettigheter, plikter og etikk jeg håper å få en tilbakemelding på her.

Jeg har sykemeldt meg en gang før på grunn av at jeg møtte veggen. Da var jeg student, og brukte opp nesten alle sparepengene mine før jeg kom meg i jobb. Har slitt litt siden da.

Svar

Jeg viser til dine dilemmaer vedrørende din helse og eksisterende arbeidsforhold og eventuelt bytte av jobb.

Ditt første spørsmål var om du vil miste noen rettigheter med tanke på sykepenger og feriepenger for neste år dersom sykmeldingen skulle bli langvarig.

For det første er det ikke du som sykmelder deg, men din fastlege som sykmelder deg. (Du kan imidlertid friskmelde deg selv.) Ved sykmeldinger utover egenmeldingsdagene er det opp til din fastlege å vurdere hvorvidt du har blitt arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom, skade eller lyte. Du oppgir et sammensatt sykdomsbilde hvor utbrentheten synes mest fremtredende og utslagsgivende årsak. Min anbefaling i første omgang er derfor at du tar opp dine plager og den negative innvirkningen disse har på din funksjonsevne i arbeidslivet med din fastlege. Da vil du også kunne ta opp og få vurdert sammen med legen om du bare ikke er i stand til å utføre det arbeidet du har på sykmeldingstidspunktet, men ellers anses arbeidsfør. I så fall vil du kunne ha krav på sykepenger i en tidsbegrenset periode på opptil 12 uker ved friskmelding til arbeidsformidling. Dersom din lege er enig med deg i at det er for stor risiko for at du vil måtte gå ut i sykmelding selv ved skifte av jobb, bør du heller sykmeldes i den jobben du er i dag, slik at du ikke mister dine rettigheter ettersom du anses generelt arbeidsufør både i forhold til nåværende og alternative jobber for en periode.

Tar du sjansen og skifter jobb for å se hvordan det går, må du holde ut i arbeid hos den nye arbeidsgiveren i fire hele uker, det vil si 28 dager, og du må i denne perioden ha oppfylt sin arbeidsplikt etter arbeidsavtalen for å opparbeide deg sykepengerettigheter der. Hvis du sykmeldes før dette, er du ikke garantert å ha krav på sykepenger fra din nye arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Du vil fremdeles ha krav på sykepenger, men sykepengene kan da bli beregnet etter bestemmelsen i folketrygdloven § 8-47 om yrkesaktive medlemmer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned. Herunder faller gruppen av personer som er i arbeid uten å fylle vilkåret om fire ukers opptjeningstid. Du vil i tilfelle ha krav på 100 % sykepenger, men først fra 15. dag etter sykmeldingstidspunktet.

Rent trygderettslig bør du derfor være nokså sikker på at du vil kunne holde ut i den nye jobben i minst 28 arbeidsdager. Rent etisk kan det ikke utelukkes at du i tilfelle snarlig sykmelding kan få et dårlig forhold til din nye arbeidsgiver og eventuelt få et dårlig rykte i bransjen. Det kan derfor lønne seg å spille med åpne kort ved å informere om at din vilje og motivasjon til å jobbe kan være større enn evnen, selv om du ikke har noen plikt til å informere om sykdom. Det vil kunne føre til et bedre forhold til din nye arbeidsgiver at du viser slik tillit og ærlighet, men det kan jo også føre til at din nye arbeidsgiver ikke tør satse på deg på grunn av usikker helsesituasjon og av hensyn til deres behov for stabil arbeidskraft. På den annen side, dersom arbeidsgiver blir informert, vil det være mulig å kunne tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at du kanskje unngår en sykmelding overhodet. Dette blir helt og holdent et valg du må gjøre og et valg du er komfortabel med. Det er dessverre umulig å sannsynliggjøre hvilken reaksjon du vil få hos en ny arbeidsgiver eller i bransjen.

Når det gjelder feriepenger, opparbeides disse uavhengig av arbeidsgiver. Utbetalingen av feriepengene ved avslutning av et arbeidsforhold kan du avgjøre selv om du vil ha utbetalt ved siste lønning eller året etter. I tilfelle du velger første alternativ, vil du måtte betale skatt av feriepengene. Dersom du velger å vente til neste år for å ta de ut, vil du få feriepengene skattefritt. Blir du sykmeldt, yter trygden feriepenger av sykepengene som trygden har utbetalt, men bare for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 % av de sykepengene som gir rett til feriepenger.

Helt til slutt stiller du et vanskelig spørsmål: Skulle ikke din nåværende arbeidsgiver etisk sett tatt en del av ansvaret for at du har blitt utbrent? Jeg kan ikke ut fra det du skriver se hva arbeidsgiver har gjort eller ikke har gjort og hvilken kunnskap arbeidsgiver har hatt om din helsetilstand. Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver samt stort arbeidspress kan selvfølgelig direkte føre til utbrenthet. Hvem sin skyld det er at det går så langt eller en skyldfordeling, vil være en skjønnsmessig vurdering. Dersom du har gjort arbeidsgiver oppmerksom på – gjerne gjentatte ganger - at arbeidssituasjonen har blitt uholdbar uten at arbeidsgiver viser vilje til å endre eller tilrettelegge for å unngå sykmelding, vil jeg nok si at også arbeidsgiver må ta stor del i ansvaret for utbrentheten. Dersom dette ikke har blitt tydelig kommunisert slik at arbeidsgiver måtte gjette seg til at belastningen var for stor, er det ikke like kritikkverdig. Dersom det ikke har blitt kommunisert på en tydelig nok måte at du er i ferd med å bli utbrent, har heller ikke arbeidsgiver fått tilstrekkelig anledning til å rette på eller tilrettelegge forholdene. Dersom det kommer en sykmelding fra din fastlege, skal det på den delen som går til arbeidsgiver gis en beskrivelse av funksjonsevnen og nedsettelsen av denne. Arbeidsgiver er pålagt klare plikter til å bidra til tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak om dette er mulig og forenlig med din medisinske tilstand. Dette skal skje i samarbeid med NAV.

I tillegg til å diskutere saken med din fastlege, kan det også anbefales å bestille en time hos NAV for rådgivning i hvordan gå fram videre og hvilke muligheter finnes for tilrettelegginstiltak.

Lykke til!