Svangerskap og foreldrepenger i EØS-land

Spørsmål

Hei!
Jeg er sammen med en franskmann, og selvom jeg fortsatt bor i Norge (har min adresse i folkeregisteret og jobber mot Norge), så er jeg selvfølgelig også mye i Frankrike. Nå har jeg blitt gravid, og jeg har lyst til at kjæresten min skal være så delaktig i svangerskapet som mulig. Derfor ønsker jeg at det skal følges opp i Frankrike. Men hva gjør jeg med penger? I Norge er jo alt gratis, mens i Frankrike har de andre ordninger (bl.a. forsikringer som jeg ikke har). Jeg har vist E-111 kortet, men det hjelper ingenting. Kanskje det hjelper på sykehus? Men det er jo for det meste gynekolog/jordmor jeg skal til i løpet av svangerskapet, og der må jeg betale hver gang. For å "komplisere" det hele, så viser det seg at jeg er gravid med tvillinger, og det betyr ekstra mye oppfølging. Noe som etterhvert kan bli dyrt.

SPM 1; har jeg noen rettigheter fra Norge, selvom jeg følger opp svangerskapet mitt i Frankrike? Hvordan får jeg dekket kostnadene mine?

Kort om meg: 10 uker på vei, ekografi viser tvillinger (i hver sin pose), i slutten av neste uke skal jeg ta trio-test, og møte gynekolog. Alt ser bra ut så langt.

Neste spørsmål gjelder svangerskapspermisjon:
Jeg har lest at så lenge man melder fra til Nav 6 uker før permisjon, så skal alt ordne seg, og det spiller ingen rolle om jeg føder i Norge eller Frankrike? Har jeg forstått det riktig?

Kort om meg: Jeg er ansatt i eget AS, og satser på at jeg klarer å jobbe minimum 6 fulle måneder i løpet av svangerskapet (har allerede jobbet i to) før jeg går ut i permisjon. I 2012 og 2013 har jeg hatt veldig lav lønn fordi jeg har prøvd å få firmaet mitt opp og stå (først enkeltpersonsforetak, og nå AS). Nå tjener jeg rundt 40.000 brutto i måneden. Blir dette da beregningsgrunnlaget for permisjonspenger? Er det noe jeg skal være OBS på for å få tilgang på mine "norske" rettigheter?

Mvh,
meg:-)

Svar

Jeg takker for din henvendelse. Du stiller en del spørsmål rundt behandling og betaling for dette i Frankrike. Dette kan jeg dessverre ikke svare sikkert på og jeg vil anbefale deg å ta direkte kontakt med relevante myndigheter i Frankrike eventuelt Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet/NAV Internasjonalt. Vi har i bunnen EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenester, som tilsier at du skal kunne motta samme tjenester også i Frankrike som i Norge.

Rettigheter i Frankrike:
Det følger av forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land § 3 og § 7 at jordmorhjelp er en type helsetjeneste som du kan få dekket også i Frankrike på like vilkår som i Norge. Det vanlige i slike tilfeller er en refusjonsordning, men jeg vil klart anbefale deg å sørge for at aksept for behandlingsutgifter er på plass før du velger å benytte deg av tjenestene i Frankrike.

Permisjon i utlandet:
Folketrygdloven § 14-2 har bestemmelser om medlemskap og ytelser ved svangerskap og fødsel under opphold i utlandet. Kravet om at man må være medlem i trygden for å få rett ytelser etter kapittel 14 innebærer at man har rett til å få ytelsen utbetalt også under midlertidig opphold i utlandet. Det er i kapittel 14 ikke gitt noen bestemmelser som hindrer utbetaling til utlandet så lenge man fortsatt regnes som medlem av trygden i Norge. Dersom utenlandsoppholdet regnes som flytting til annet land, opphører som hovedregel medlemskapet, jfr. bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 2. En eventuell rett til ytelser etter kapittel 14 opphører dermed samtidig. EØS-avtalen innebærer imidlertid et viktig unntak fra denne hovedregelen, I medhold av folketrygdloven § 1‑3 er det inngått gjensidig avtale om sosial trygghet mellom Norge og en rekke andre land. Etter forordning 883/2004 kan folketrygden yte foreldrepenger ved fødsel og adopsjon til en person som arbeider i Norge mens vedkommende er bosatt og oppholder seg i et annet EØS-land. Ytelsen fastsettes på grunnlag av lovgivningen i det land vedkommende arbeider, det kompetente land. Når det gjelder kravframsettelse, , dersom søkeren har rett til foreldrepenger fra Norge. Hvem foretar utbetaling fra Norge I tilfeller der Norge er kompetent land for utbetaling av foreldrepenger til en person som er bosatt og oppholder seg i et annet EØS-land, skal utbetalingen foretas av NAV Internasjonalt.

Ettersom jeg ikke vet om du tenker bare å oppholde deg delvis i Frankrike (ikke lenger enn 12 måneder) eller om du velger å flytte dit, begrenser jeg meg til å vise til følgende link for relevant regelverk rundt uttak av foreldrepenger i EØS-land (https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/Hovednr.+45+-+Kapittel+14+-+Ytelser+ved+svangerskap%2C+f%C3%B8dsel+og+adopsjon.301759.cms)

Beregningsgrunnlaget:
Når det gjelder beregningsgrunnlaget for foreldrepenger, beregnes disse på samme måte og av din inntekt etter de samme reglene som ved sykepenger. Ettersom du er ansatt i eget AS, skal du dermed regnes som arbeidstaker og ikke selvstendig næringsdrivende. Beregning av foreldrepenger følger dermed folketrygdloven § 8-30 for ditt vedkommende. Utgangspunktet er at foreldrepengegrunnlaget fastsettes etter ukeinntekten, som omregnes til årsinntekt. Dersom denne årsinntekten avviker mer enn 25 % fra den pensjonsgivende årsinntekten (2012 eventuelt 2013 om denne blir ferdig lignet), vil hovedregelen være at foreldrepengene beregnes etter pensjonsgivende inntekt, som vil være ugunstig for deg. I det tilfelle, skal NAV gå inn i en konkret vurdering av om dette sykepengegrunnlaget er representativt eller ikke. Og er det ikke representativt, som jeg oppfatter at det ikke er ettersom du har fått en stor lønnsøkning, kan sykepengegrunnlaget fastsettes etter skjønn. Det er derfor viktig å kunne dokumentere at din nye inntekt er stabil og varig endret gjennom bl.a. å sørge for at arbeidsgiveravgift og forskuddsskattetrekk meldes inn og betales og at netto lønn overføres fast til din private konto. Du kan lese mer om beregning av foreldrepengegrunnlag/sykepengegrunnlag her: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+8-30+Sykepengegrunnlaget+n%C3%A5r+trygden+yter+sykepenger.147761.cms

Lykke til med svangerskap og utenlandsopphold.