Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Rettigheter i forhold til egenmelding og undersøkelser ved sykehus

Spørsmål

Hei! Hva er rettighetene mine i forhold til egenmeldinger e.l. når jeg jobber 100%; og er ofte på sykhuset til kontroll og utredning? Har fastlønn, må jeg jobbe inn mine timer som går med til sykhuset? Er det noen rettigheter i forhoød til spesialister? Relevante sykdommer/medisiner: Har hatt sarkoidose som er i lymfeknutene i brystregionen. Hatt diagnosen i ca 2 år, prøver å kutte ut medisiner. Har mye smerter i ledd/muskelatur. Er til utredning for for lite oxygen i blodet, det er ikke noe med sarkoidosen å gjøre mener legene.

Kvinne, 36 år

Svar

Når det gjelder rettigheter i forhold til egenmeldinger, avhenger dette av om du er ansatt i en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) eller ikke. Det er andre og mer fordelaktige regler i forhold til uttak av egenmeldinger for ansatte i IA-bedrifter. I andre bedrifter, som ikke er IA-bedrift, følges folketrygdlovens regler om egenmeldinger. Disse finner man i folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27.

For ordens skyld; Med egenmelding menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en egenmeldingsdag. Også arbeidsfrie dager tas med når antall kalenderdager beregnes. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med. Dette må bety at man igjen har opparbeidet seg rett til ny egenmelding etter 16 kalenderdager i arbeid uten fravær.

I henhold til folketrygdloven § 8-20 finnes muligheter for å avhjelpe eventuelle konflikter på grunn av hyppig fravær fra arbeidet på grunn av sykdom. Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. I det minste kan det økonomiske ansvaret overtas av staten i egenmeldingsdager og arbeidsgiverperioden forøvrig dersom vilkårene i § 8-20 er oppfylt.

Det følger ikke av arbeidsmiljøloven at arbeidstakere har krav på arbeidsfri med lønn ved undersøkelser eller utredninger. Jeg har heller ikke sett at det skilles mellom allmennleger eller spesialister i så måte. Det er kun lovfestet rett til fri fra arbeidet med lønn ved svangerskapskontroll og ammefri så langt jeg kan se i arbeidsmiljøloven kapittel 12. Dersom egenmeldingsdagene ikke strekker til, vil du i tilfelle måtte innhente sykmelding/legeerklæring fra fastlege eller undersøkende spesialist, slik at du får sykepenger i de timene/dagene du er borte fra jobb på grunn av sykdom i arbeidsgiverperioden på 16 dager. Ettersom det er på grunn av sykdom at du er nødt til å ha fravær fra arbeidet, blir det mer korrekt å få sykepenger i forbindelse med fraværet i stedet for opparbeidelse av fleksitid.

For ansatte i stat og kommune finnes ofte andre regler som er tariffestet og som er mer fordelaktig. Dette vil sannsynligvis verneombudet eller personalansvarlig på jobben kunne opplyse nærmere om. Alternativt til sykepenger, vil du kunne å søke om velferdspermisjon med lønn i disse dagene det er nødvendig med utredninger og undersøkelser.

Jeg håper i det minste svarene har gitt deg hjelp til å komme videre.