Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Rett til prøvesvar og frister for diagnostisering, henvisning og behandling

Spørsmål

Hei. Jeg har et spørsmål angående prøvesvar. Jeg har fjernet en føflekk i starten av desember hos fastlege. Fikk beskjed om det tar ca 14 dager å få prøvesvar. Har siden da ringt uttalte ganger for å høre om det kom inn. Så fikk jeg beskjed om at det har ikke kommet inn noe tilbake fra laboratorium. Det har nå gått tre måneder siden prøven var tatt og legekontoret har ennå ikke mottatt prøvesvar. Jeg begynner å bli stresset og forstår ikke hva foregår og at det skal ta så lang tid. Hvilke rettigheter har pasient i en sånn situasjon? Kan man kreve at det ordnes opp i? Finnes det maks ventetid på sånne ting før man liksom kan kreve noe som helst? Jeg har hatt hudkreft før (ikke føflekkskreft). Jeg syns det er belastende å gå i ubevissthet om hva er resultatet på den prøven. De har alltid sagt hos fastlegen i skranken at det kan i enkelte tilfeller ta opp til tre måneder. Men har det liksom har jo allerede gått tre måneder og ikke skjedd noe. Blir rett og slett frustrert at den ikke etterlyser prøven og bare si at Det kan ta tid.

Svar

Hei, 


Jeg forstår godt at du er bekymret. Forsinkelser ved utredning og diagnostisering av kreft kan ha alvorlige konsekvenser, dette er det mange eksempler på i praksis hos Norsk Pasientskadeerstatning. 


Hovedansvaret for oppfølging må ligge hos din fastlege, i medhold av helsepersonelloven § 4 om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp mm., samt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, som bl.a. stiller krav til at helsetjenester skal være forsvarlige. Jeg har ikke konkrete forutsetninger for å si om det innebærer lovbrudd, når det i dette konkrete tilfellet går tre måneder uten at prøvesvar kommer, men jeg er kjent med at Helsetilsynet har slått fast brudd på forsvarlighetskravet dersom legen har oversett prøveresultatet over lengre tid. 


Det fremgår av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a nr. 2 at medisinske laboratorietjenester er en del av den spesialisthelsetjeneste som det regionale helseforetaket har ansvar for. Det må innebære at forsvarlighetskravet får direkte anvendelse overfor laboratoriet som har ansvaret for håndtering av biologisk materiale og analyse, og eventuell svikt i rutiner eller systemsvakhet hos laboratoriet, kan innebære lovbrudd.


Du bør i alle fall kreve at fastlegen kontakter laboratoriet, og gir deg et klart svar på om prøven er analysert, eventuelt hvor prøven befinner seg. Det hender jo at prøver kommer bort, og feilaktig destrueres. 


Jeg kan hverken i lov eller forskrift finne noen konkret frist for behandling av en laboratorieprøve. Det følger av pasientrettighetsloven § 2-1 b at spesialisthelsetjenesten i løpet av vurderingsperioden skal fastsette en frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp, og det følger av § 2-2 første ledd at en pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt, få informasjon om han eller hun har rett til nødvedig helsehjelp. 


Men jeg oppfatter at disse og andre fristbestemmelser,bl.a. i prioriteringsforskriften, ikke får direkte anvendelse før prøvesvaret fra laboratoriet foreligger. Derimot forstår jeg det slik at Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer, kan være til praktisk veiledning. Helsedirektoratet skriver i sitt informasjonshefte: 


"Eksisjonsbiopsi (dvs. fjerning av den pigmenterte lesjon med knapp margin) kan foretas av allmennlege eller hudlege ved mistanke om malignt melanom, eller ved forekomst av pigmenterte lesjoner som pasienten mener har forandret seg eller oppstått raskt. Preparatet sendes til histologisk undersøkelse, og bør ved begrunnet mistanke om malignitetsutvikling merkes CITO. Dersom mistanken om malignt melanom bekreftes histologisk, skal pasienten snarest mulig henvises til kirurg/plastikkirurg for utvidet eksisjon. Det er viktig at det kommer klart frem i henvisningen at det dreier seg om et malignt melanom og kopi av histologibesvarelse bør vedlegges dersom dette er mulig."


Det er ikke slik at du har en frist til å foreta deg noe, og ellers står i fare for å miste rettigheter. Men det er i din interesse å følge opp egen sak overfor fastlegen, og hvis du trenger en hjemmel å vise til, kan du bruke helsepersonelloven § 4. Får du fremdeles ikke tilfredsstillende hjelp, må du vurdere å ta saken opp med Fylkesmannen som tilsynsorgan. 


Lykke til!Med vennlig hilsen


Christian A. Kramer

advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-