image: Pasientens rett til informasjon og medvirkning

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Pasientens rett til informasjon og medvirkning

Spørsmål

Mitt helsesymptom er egentlig litt komplekst. I utgangspunktet fant jeg ut sent i livet at jeg var gluten- og melkeintolerant og primært med ME liknende symptomer. Ved å fjerne gluten så det ut til at jeg fikk noe som minner om problemer relatert til 'thyroid' og eller magesekk (syre, IF, kanskje arrdannelser i sekk pga intoleranse 'svie' i magesekk ifra ung alder).

Resultat dårlig vitamin og mineralopptak med ikke-diabetiske følinger, svært kald basaltemperatur, besvimelser som følger.

Mistanken går mot trøtte (bi)nyrer og mineral ubalanse i kroppen. Selv om dette i seg selv kan stamme ifra problemstillinger i magesekk. Jeg skulle veldig gjerne visst diagnose på min beskrivelse, men ifølge min fastlege så er det kun psykolog som kan hjelpe meg.

Samme svar ble gitt av spesialist på sykehus. Så hva gjør man da?

I mitt vitenskapelige hode så har legene brutt 3 forpliktelser allerede. Ikke fortalte de meg hvorfor jeg ikke fikk behandling, ei heller hvorfor spesialist ikke ville treffe meg, ei heller på hvilket grunnlag denne vurderingen ble gjort av dem begge så merkelig samstemte.

Ja, jeg inntar for mye alkohol i forhold til hva leger mener er bra.

IA med bedrift avdekker nok endel (halv)'sannheter' om det samme, men skulle ikke 'legen' likevel kommunisert resutater overfor pasient, og ikke minst hvis det var mistanke om alkoholmissbruk - være den som kommuniserte dette med sin pasient?

For det første så tenkte jeg at jeg har krav på ett svar på hvorfor man ikke kunne behandle meg. Jeg er også kjent med at alkoholikere ikke blir behandlet (kan dette være endel av svaret?)

Jeg vil virkelig at dette endrer seg for meg og andre i samme situasjon.

Mann 50
Svar

Hei,

Jeg kan ikke svare på de deler av ditt spørsmål med tilleggsinformasjon som er av medisinsk art, men jeg oppfatter deg slik at spørsmålets kjerne er av juridisk karakter; nærmere bestemt i relasjon til dine rettigheter som pasient.

Du sier du ønsker en diagnose på din beskrivelse, men lege og spesialist sier det kun er psykolog som kan hjelpe deg. Jeg forstår det slik at du vil ha en somatisk diagnose som dekker dine symptombeskrivelser, men som pasient kan man forståelig nok ikke selv fastsette sin diagnose eller overprøve helsepersonellets faglige vurdering. Man har imidlertid lovfestede rettigheter til å få en diagnose fastsatt og overprøvd, gjennom pasientrettighetsloven § 2-2 og § 2-3. Retten til fornyet vurdering fra spesialisthelsetjenesten etter sistnevnte bestemmelse, gjelder bare en gang.

Som pasient, har du rett til informasjon og medvirkning etter lovens kap. 3. Du har krav på den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Informasjonen skal være tilpasset dine individuelle forutsetninger for å tilegne deg kunnskap og forståelse, slik som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn, og informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.

Legen skal så langt som mulig sikre seg at du har forstått innholdet og betydningen av informasjonen.

Du har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, og du har rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg.

Basert på din beskrivelse, kan det se ut til at helsepersonellet i dette tilfellet ikke i tilstrekkelig grad har sørget for å ivareta dine rettigheter til informasjon og medvirkning. Dette bør du i første omgang ta opp med legen din. Hvis du ikke blir hørt eller tatt på alvor, kan du henvende deg til Fylkesmannen som klageinstans. Jeg vil tilføye at det skal fremgå av pasientjournalen hvilke opplysninger du har bedt om, og fått.

Det kan for øvrig hende at svarene på noen av dine spørsmål kan gjenfinnes nettopp i pasientjournalen din, så om du ikke allerede har gjort det, vil jeg råde deg til å be om å motta en kopi av denne, med hjemmel i pasientrettighetsloven § 5-1 første ledd, jf. personvernforordningen art. 15.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer, advokat

Illustrasjonsbilde øverst: Joyseulay / Shutterstock / NTB