Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Omsorgslønn i kombinasjon med sykepenger fra NAV

Spørsmål

Hei, fikk I desember innvilget omsorgslønn med 3timer I uken for å hjelpe min mor.mottok svaret om innvilget omsorgslønn den 9.1.2017.Så har det seg slik at jeg I på vente av svaret fra kommunen, har blitt sykemeldt I fra min hovedarbeidsgiver. Jeg har en jobb der jeg jobber ute hele året ,med en del tungeløft osv. I omsorgs jobben er arbeidet av annen karakter ,som å hente posten, se til at hun tar medisiner, vasker seg osv..

Mottar for dette arbeidet ca kr 20.000 I året.
Omsorgsarbeidet er en oppdragsavtale.

Mitt spørsmål er som følger kan jeg motta omsorgslønn,dersom jeg er sykemeldt fra min hovedarbeidsgiver?

Har også stilt spørsmål til kommunen som sier at dette er helt greit.

Har også snakket med Nav flere ganger.Jeg blir usikker når jeg snakker med Nav ,men forstår de slik at dette skal være greit siden jeg ikke er sykemeldt fra begge arbeidsforholdene.Dette er først av betydning dersom jeg er direkte syk av omsorgsarbeidet?

Jeg ønsker å legge til at legen ikke vet om at jeg mottar omsorgslønn ,da saken ikke var ferdigbehandlet på det tidspunktet jeg ble sykemeldt, men jeg har forklart til han at jeg har en syk mor og at dette ikke er grunnen til at jeg er syk.

Svar

Takk for din henvendelse om omsorgslønn ved siden av sykepenger. Du kan helt klart motta omsorgslønn mens du er sykmeldt fra din hovedarbeidsgiver. Spørsmålet er imidlertid om du må akseptere gradert sykmelding, selv om du er 100 % sykmeldt i din heltidsstilling.

Den som mottar omsorgslønn i kombinasjon med annen inntekt, anses å ha flere arbeidsforhold. Omsorgslønn er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt.

Ettersom du ikke hadde formelt tiltrådt eller begynt å få omsorgslønn på sykmeldingstidspunktet, vil jeg i utgangspunktet imidlertid anta at du ikke anses å ha flere arbeidsforhold på sykmeldingstidspunktet og at NAV følger hovedregelen om kompensasjon for 100 % tapt arbeidsinntekt i din heltidsstilling. Dette begrunner jeg ut i fra at du på sykmeldingstidspunktet ikke hadde annen inntekt enn den fra hovedarbeidsgiveren og det vil bli sterkt urimelig dersom du skal få graderte sykepenger hvis da ikke omsorgslønnen også inntas i sykepengegrunnlaget. Det framkommer imidlertid på NAVs sider at hvis du mottar kommunal omsorgslønn, må du melde fra til NAV hvis du søker om/har en ytelse fra NAV da omsorgslønnen kan påvirke beregningen av NAV-ytelsen.

Dersom omsorgslønnen mot formodning skal medtas i beregningen, forstår jeg folketrygdens regler om sykepenger i kapittel 8 med tilhørende retningslinjer dithen at du sannsynligvis vil bli vurdert etter folketrygdloven § 8-13 om graderte sykepenger hvor sykepengegrunnlaget ville blitt beregnet ut fra den samlede inntekten din. Det følger av bestemmelsen at det skal tas hensyn til reduksjon både i arbeidstid og arbeidsinntekt når arbeidsuførheten og sykepengenes størrelse skal vurderes.

Du har opplyst at omsorgslønnen utgjør kr 20 000 i året for en innsats tilsvarende 3 timer pr. uke. Jeg vet jo ikke hva du har i inntekt fra heltidsstillingen din, men basert på timeantallet, vil bi-stillingen med omsorgslønn utgjøre i utgangspunktet 8 % stilling basert på 37,5 timers uke.

Ettersom du ved siden av en 100 % stilling har et arbeid med omsorgslønn du ikke er sykmeldt fra, som utgjør en 8 % stilling, vil jeg anta at arbeidsuførheten ved sykmelding i hovedarbeidsforholdet (100/108) utgjør ca. 93 % arbeidsuførhet. Men som sagt, en slik gradert sykepengerettighet antar jeg da i tilfelle regnes ut fra årsinntekten i din heltidsstilling sammen med omsorgslønnen på kr 20 000.

Dersom du på sykmeldingstidspunktet anses å ha flere arbeidsforhold, må det innhentes inntektsopplysninger fra alle arbeidsforholdene for å sikre riktig gradering og utbetaling av sykepenger. Ettersom du av naturlige årsaker ikke er sykmeldt fra begge arbeidsforholdene, kan ikke NAV ta kontakt med arbeidsgiver (kommunen) i arbeidsforholdet der du ikke er sykmeldt, fordi NAV da vil kunne røpe et klientforhold. I slike situasjoner må NAV be deg om å dokumentere lønn samt hvor mye du jobber i det andre arbeidsforholdet, som du jo har opplyst om her. Dette kan dokumenteres ved arbeidskontrakt, lønnsslipp eller konto-opplysninger.

Det at du klarer å utføre arbeidet med omsorgslønn samtidig som det gjøres krav på sykepenger på grunn av arbeidsuførhet i heltidsstillingen, bør i utgangspunktet ikke føre til problemer i ditt tilfelle. Arbeidsoppgavene er vesentlig mer fysisk krevende i din heltidsstilling sammenlignet med bi-stillingen med omsorgslønn.

Kravet om arbeidsuførhet i § 8‑13 første ledd jf. § 8‑4 første ledd innebærer i utgangspunktet at medlemmet må være arbeidsufør til ethvert arbeid. Man kan imidlertid godta yrkesuførhet på visse vilkår. Stillingene kan ha ulike krav til helse, som i ditt tilfelle. Ved praktiseringen må en huske at det kreves en særskilt grunn til å utbetale sykepenger under yrkesuførhet. Det følger av retningslinjene til § 8‑4 at ved kortvarige sykmeldinger, vanligvis kortere enn 8 - 12 uker, vil det ikke være aktuelt å vurdere om medlemmet er arbeidsufør til ethvert arbeid, som for eksempel opp mot mindre fysiske krevende yrker, som stillingen du mottar omsorgslønn for. Det er i tillegg et vilkår for sykepengerett i et slikt tilfelle at medlemmet kan vende tilbake til sitt yrke. Umuliggjør sykdommen dette, vil uførheten etter kort tid måtte vurderes mot arbeidslivet generelt.

Videre er det etter de ovennevnte retningslinjer en forutsetning for utbetaling av sykepenger i den ene stillingen mens arbeidet opprettholdes for den andre, at stillingene lar seg kombinere på forsvarlig vis, noe jeg ikke antar vil være tvilsomt i ditt tilfelle. Selv om du ikke over tid har fått anledning til å vise at kombinasjonen av stillingene, både hva gjelder arbeidets omfang og innhold som så er så vidt ulike, i seg selv ikke resulterer i den aktuelle yrkesuførheten. Det kan imidlertid ved lengre varighet på sykmeldingen bli et spørsmål til hovedarbeidsgiver om du som sykmeldt kunne ha vært omplassert. Det gjelder generelt og uavhengig av om du har en bi-stilling med omsorgslønn.

Ettersom du på sykmeldingstidspunktet imidlertid ikke hadde fått formelt innvilget omsorgslønn, slik jeg oppfatter deg, er jeg er i tvil om omsorgslønnen påvirker din 100 % sykmelding hos hovedarbeidsgiver. Denne omsorgslønnen var da ikke en del av ukelønnen din, vil jeg anta, som i tilfelle skal være med å utgjøre sykepengegrunnlaget.

Min anbefaling til deg er at når du sender en skriftlig henvendelse til NAV hvor du opplyser om når du inngikk avtalen med kommunen og fikk innvilget omsorgslønn (gjerne legg ved kopi av avtalen/vedtaket), samtidig ber om et skriftlig svar med forsvarlig begrunnelse på hvorvidt du har rett til å motta 100 % sykepenger basert på arbeidsforholdet du hadde på sykmeldingstidspunktet eller en lavere prosentsats, men hvor omsorgslønnen i tilfelle også inngår i sykepengegrunnlaget.