Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvordan kan man sikre seg mot urettmessig innblanding i behandlingsforløp?

Spørsmål

Inntil ganske nylig var mine helsekontakter hos helsenorge.no min fastlege, som er lokalisert i X kommune, og en privatpraktiserende lege som jeg selv har lagt til. Jeg bor i Y kommune i Z fylke. Imidlertid oppdaget jeg for et par dager siden at det er lagt til en ny helsekontakt under «Behandler/Spesialist», nærmere bestemt «Helse og Omsorg, Y kommune».

Jeg var veldig syk i august 2018 til november 2019 uten å få riktig behandling i Z fylke, etter min mening. Deretter fikk jeg behandling for stemningslidelse i en annen by, og denne behandlingen gjorde meg nesten umiddelbart bedre.

I etterkant fant jeg ut at min tidligere fastlege i Y hadde fått tilbakemelding om at jeg burde få oppfølgning i forhold til stemningslidelse i perioden jeg var syk, men hun bestemte at jeg ikke skulle få en slik oppfølgning. Den eneste begrunnelsen hun har gitt til meg for denne avgjørelsen, er at hun kjenner meg bedre.

Som svar ga jeg tilbakemelding om at jeg mener oppfølgningen jeg har fått i Z fylke har vært uansvarlig og feil, og jeg antydet at jeg ville søke om pasientskadeerstatning for feilbehandling. Imidlertid har tidligere fastlege vært i kontakt med Fylkeslegen, og uten å ha møtt meg, har han avgjort at hennes vurdering var riktig.

Jeg er veldig fornøyd med behandlingen jeg får nå. I sommer har jeg vært i X med familien min, og de mener også at behandlingen har en svært positiv effekt. Jeg lurte på hvordan jeg kan sikre at Z fylkeskommune ikke på noen måte er involvert i oppfølgningen av meg som pasient fremover?

(Merknad: Lommelegen har anonymisert stedsnavn, kommune og fylke)

Kvinne 40
Svar

  

Hei!


Jeg forstår deg slik at du ikke lenger har tillit til din tidligere fastlege, eller til fylkeslegen som skal ha godkjent hennes fremgangsmåte overfor deg. Derfor er det viktig for deg å forebygge en eventuell uønsket innblanding i din behandling og oppfølging fremover. 


Når det gjelder ditt hovedspørsmål avslutningsvis, så er det slik at fylkeskommunen ikke lenger har noe ansvar for drift av sykehus og spesialisthelsetjenesten, slik den tidligere hadde. Det er Helse Nord som i dette tilfellet har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenester. 


Virksomhet som faller inn under helse- og omsorgstjenesteloven, som den som utøves av kommunalt ansatte eller tilknyttede leger, er det kommunen som har ansvaret for. Fylkesmannen ved fylkeslegen er bl.a. tilsynsmyndighet for alt helsepersonell i fylket, jf. helsetilsynsloven § 4 annet ledd. Så lenge du ikke mottar noen tjenester fra helsepersonell i ditt bostedsfylke, er det ingen grunn til at fylkeslegen skal ha noe med deg eller din oppfølging å gjøre. 


Når det gjelder sikkerhet mot at annet helsepersonell enn din nåværende fastlege blander seg inn i ditt behandlingsopplegg, så viser jeg til hovedregelen i lov om pasient- og brukerrettigheter § 4-1, hvoretter helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet rettsgrunnlag. 

Sistnevne kan være nødrett, typisk i et medisinsk akkuttilfelle. Lovhjemlede unntak gjelder smitteverntiltak, psykisk helsevern og tvang ved psykisk utviklingshemning og rusmiddelavhengighet, og ingenting av dette er relevant i din situasjon. 


Helsehjelp er i prinsippet all hjelp som utøves av helsepersonell overfor deg, jf. lovens vide definisjonsbestemmelse. Hvis din tidligere fastlege, eller annet helsepersonell som ikke på forhånd har fått ditt samtykke, blander seg inn i ditt behandlingsopplegg, bryter de loven og krenker dine rettigheter. 


Jeg kan også vise til lovens § 2-4 om rett til fritt behandlingsvalg etter henvisning. Du kan ikke tvinges til å bli behandlet av spesialisthelsetjenesten i ditt bostedsfylke.

Hvis du er bekymret for hvem som har tilgang til dine helseopplysninger, så kan jeg vise til pasientjournalloven § 6 annet ledd, hvoretter helseopplysninger bare kan behandles når det er nødvendig for å gi helsehjelp som nevnt ovenfor. Dermed kan ingen uten ditt samtykke lovlig innhente eller redigere opplysninger i din pasientjournal. Lovens § 16 sier uttrykkelig at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre, uten at det er begrunnet i helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp, eller etter særskilt hjemmel.


Den som urettmessig tilegner seg helseopplysninger kan straffes med fengsel inntil tre år, om forholdet er grovt. 

Dersom du har vært i behandling hos spesialisthelsetjenesten, og ønsker å sikre deg mot at tidligere behandlere der får tilgang til pasientjournalen i ettertid, kan du gjøre det ved å sende skriftlig krav til sykehuset. Skjema for henvendelse til sykehuset kan du finne her.


Hvis du har mistanke om at noen ulovlig tilegner seg dine helseopplysninger, kan du selv kontrollere det gjennom tilgangsloggen på helsenorge.no. Der fremgår hvem som har åpnet journalen, når oppslaget ble gjort og hvilke dokumenter som eventuelt ble åpnet. 


Hvis du er bekymret for at Helse og omsorg i din bostedskommune nå er oppført som ny helsekontakt, så forstår jeg det slik at denne oppføringen ikke skal ha noen betydning for din behandling. Dette ser ut til å være en generell endring som ledd i kommunenes forebygging og behandling av COVID-19 pandemien. I følge informasjon fra KS og helsenorge.no, er «Helse og omsorg» et nyopprettet helsetilbud for alle innbyggere, og formålet er å «...løfte informasjon fra kommunen slik at det bli mer tilgjengelig for innbyggerne.»


Jeg forstår din undring over denne endringen, og helsenorge.no kunne med fordel ha inntatt en forklaring på portalen, eller i annen egnet kommunikasjon. 


Jeg har i alle fall ikke grunnlag for å tro at denne nyoppføringen kan gi din tidligere fastlege noen videre mulighet til å blande seg inn i din behandling eller innhente opplysninger om deg. 


Oppsummeringsvis, kan jeg ikke se at det er noe særskilt du bør foreta deg for å sikre mot innblanding i ditt behandlingsforløp. All den tid du ikke mottar medisinsk behandling av noe slag i din bostedskommune og i ditt bostedsfylke, har hverken fylkeslegen eller helsepersonell anledning til å ha befatning med deg eller den helsehjelp du måtte motta andre steder. 


Jeg håper dette var tilfredsstillende svar på dine spørsmål, og ønsker deg lykke til!


Med vennlig hilsen


Christian A. Kramer