Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Fratakelse av rettslig handleevne

Spørsmål

Hei! Jeg har tidligere sendt inn spørsmål angående urettmessig innblanding av behandlingsforløpet. Nå har jeg fått delvis forklaring om at dette er knyttet til at familien min tok steg eller påbegynte en prosess med fratagelse av min rettslige handleevne. Imidlertid forstår jeg det slik at de mener at ting ble veldig annerledes enn det som var deres hensikt, men de gjorde det utelukkende fordi de var redd for å «miste meg». For meg er det bare veldig uoversiktlig hvilke konsekvenser det hele har for meg. Mitt inntrykk er at familien min har knyttet familieuenigheter angående flytting til min sykdom. Det ble bla. påpekt at jeg ikke klarer «å se meg selv» og hvordan jeg «rammer» de rundt meg. Flyttingen ble aldri noe av uansett, men slik jeg ser det har sannsynligvis beskrivelsen av meg som noen som ikke klarer «å se meg selv», blitt tatt til etterretning i helsevesenet. Derfor har beskrivelsene av stemningslidelse blitt oversett, som igjen førte til at jeg var syk i over et år uten riktig oppfølging. I denne perioden gikk jeg inn i et nytt arbeidsforhold, og siden jeg var nærmest manisk, sykemeldte jeg meg ikke på tross av at jeg i svært liten grad fungerte. Jeg lurer på hvordan denne prosessen med fratagelse av min rettslige handleevne kan påvirke rettighetene mine som arbeidstager. Blant annet står det at noen avtaler som en person som er fratatt sin rettslige handlingsevne, har inngått, vil være ugyldige. Kan dette gjelde en arbeidsavtale. Det står også at en person som er fratatt rettslige handleevne har begrensede rettigheter. Gjelder dette også som arbeidstager.

Mann 41
Svar

  

Hei. 


Du nevner at din familie startet på en prosess for å få fratatt deg din rettslige handleevne. De har kanskje sendt begjæring om vergemål til fylkesmannen, etter reglene i vergemålsloven. 


Men hvis du ikke har fått noe forhåndsvarsel fra fylkesmannen om at sak om vergemål er igangsatt, så er nok søknaden trukket tilbake eller avvist av fylkesmannen som grunnløs, eller kanskje det bare var noe familien din diskuterte uten å gjøre noe konkret med saken. 


Jeg vil allerede innledningsvis gjøre deg oppmerksom på at det ut ifra den informasjonen du gir i spørsmålet, er svært lite sannsynlig at du er fratatt din rettslige handleevne uten å ha fått uttrykkelig beskjed om det og uten at en oppnevnt verge har tatt kontakt med deg, eller at en eventuell søknad om vergemål kan få rettslige eller praktiske konsekvenser for deg.


Jeg skal forklare dette noe nærmere.


Formålet med vergemålsloven er å ivareta rettssikkerheten og integriteten til menneskene som loven er ment å beskytte. 


Lovens hovedregel er at den som settes under vergemål skal samtykke til det, og tiltak etter loven skal gjennomføres av hensyn til personen selv, og ikke til familien eller andre. 


Du har sikkert hørt om Tolga-saken, hvor tre brødre ble satt under vergemål mot sin vilje på grunnlag av feilaktige diagnoser. Men til og med i den saken, som førte til store medieoppslag og gransking, ble de tre brødrene varslet av fylkesmannen om at prosessen om vergemål var satt i gang, slik loven krever. Da fylkesmannen senere fattet vedtak om vergemål, fikk brødrene beskjed om det slik at de kunne klage over vedtaket, og det var denne klageprosessen som senere førte til at skandalen ble avdekket. 


Jeg legger til grunn at oppmerksomheten som denne og lignende saker har fått, har medført at fylkesmennene er blitt mer bevisst på hvordan sakene bør opplyses for at det strenge regelverket i vergemålsloven alltid skal følges. 


Det er tre vilkår for å sette noen under vergemål, og alle vilkårene må være oppfylt:


1. Vedkommende må ha en sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred,

2. vedkommende må på grunn av sinnslidelsen ikke være i stand til å ivareta sine interesser og

3. vergemål må være nødvendig, slik at mildere virkemidler ikke vil være tilstrekkelige.


Før vergemål kan opprettes må fylkesmannen dessuten innhente erklæring fra lege eller sakkyndig om hvorvidt vilkårene anses oppfylt, bl.a. etter medisinske kriterier. Videre må det innhentes uttalelse fra pårørende eller institusjon (ved innleggelse), og det må finne sted en samtale mellom saksbehandler og den som er begjært satt under vergemål, med mindre det må antas at personen ikke kan forstå hva saken gjelder. 


Helsepersonell kan gi nødvendige opplysninger til fylkesmannen eller sakkyndig uten hinder av taushetsplikt. Det kan ha vært kontakt mellom fylkesmannen og din fastlege i sakens anledning, og ut ifra det du skriver i tidligere spørsmål er det mulig at fastlegen din ikke har støttet begjæring om vergemål.  


Du skriver at formålet med prosessen som din familie startet var å frata deg din rettslige handleevne. 


Et slikt inngrep skal begrenses til det som er nødvendig for å hjelpe og beskytte den som saken gjelder. Hvis vedkommende som følge av sinnslidelse ikke klarer å styre egen økonomi, kan det besluttes fratakelse av den rettslige handleevne i økonomiske forhold. Tiltaket kan begrenses til å gjelde at vedkommende ikke skal kunne inngå visse typer avtaler med bindende virkning. 


Du nevner at familiens ønske om fratakelse av rettslig handleevne hadde sammenheng med valg om å flytte. Høyesterett har sagt at hvis personen har ønske om å endre bosted, for eksempel av sosiale eller miljømessige grunner, og dette anses nødvendig å hindre, må hjemmelen for fratakelse av rettslig handleevne søkes i bestemmelsen om personlige forhold. Kriteriene etter denne bestemmelsen er enda strengere, og krever «…betydelig fare for at han eller hun vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade hans eller hennes interesser.”


Det skal svært mye til for at et krav om fratakelse av rettslig handleevne i personlige forhold fører frem. At du ikke klarer å ”se deg selv” hva det måtte bety, er ikke tilstrekkelig til å konstatere en slik tilstand som loven krever. At du ”rammer de rundt deg”, er som jeg har nevnt ikke relevant for vurderingen etter vergemålsloven. 


Basert på det du skriver, anser jeg det som utelukket at du er blitt fratatt rettslig handleevne uten å være oppmerksom på det. 


Jeg vil likevel svare på dine konkrete spørsmål knyttet til arbeidsforhold.  


Om det er innsendt en begjæring om vergemål og fratakelse av rettslig handleevne til fylkesmannen, så er det underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven. Din arbeidsgiver skal ikke ha opplysninger om det. Hvis slike opplysninger likevel har tilflytt arbeidsgiver, skal det ikke ha noen betydning for arbeidsforholdet. Sykdom gir tvert imot et særlig vern på arbeidsplassen, bl.a. mot oppsigelse. 


Hvis man i en periode ikke klarer å oppfylle sine plikter i henhold til arbeidskontrakten som følge av sykdom, har man krav på tilrettelegging av arbeidet. Forutsetningen er imidlertid at du tilkjennegir at problemene skyldes sykdom, ellers er det ikke stort arbeidsgiver får gjort. 


Det er korrekt at avtaler som er inngått på områder hvor parten er fratatt rettslig handleevne kan være ugyldige. Avtalen kan likevel være bindende dersom vedkommende var legitimert, f.eks. ved å bruke penger som han eller hun har i sin besittelse. 


Arbeidsavtaler står etter forarbeidene i en særstilling, og slik jeg forstår departementets uttalelser vil en arbeidsavtale være gyldig mellom den som blir fratatt rettslig handleevne og arbeidsgiver inntil en endelig avgjørelse om det motsatte foreligger. Med endelig avgjørelse menes et vedtak som ikke blir påklaget eller en rettskraftig dom. Dette innebærer at arbeidsforholdet i utgangspunktet skal reguleres av arbeidsavtalen, arbeidsmiljøloven og evt. tariffavtale, og en person som er fratatt sin rettslige handleevne har ikke begrensede rettigheter i arbeidsforholdet.   


Jeg håper dette ga deg et klart svar på det du lurte på. Med vennlig hilsenChristian A. Kramer

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-