Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Forlengelse av arbeidsavklaringspenger

Spørsmål

AAP mottaker ble stoppet på feil grunnlag i 2016, medhold i 2019, åpnet i 2018. Stans på nytt pga 4 års regel og avslag nå til forlengelse selv om nav skriver nedsatt arbeidsevne over 50%. ford "du har ikke vært hindret i å delta, dvs vært innlagt på sykehus". Bruker har vært hindret da hun ble kastet ut at NAV systemet fra 2016 - 2018 i to år som nav tar med i tellingen av 4 år. ER ikke dette feil tolkning når A. Hauglis sier "citat «Det er nettopp derfor vi har sagt at man fortsatt skal kunne få unntak. Tidligere skulle unntaksbestemmelsen bli brukt strengt. Det ble den ikke. Men fortsatt kan man få unntak, f.eks. hvis man har vært forhindret fra å gjennomføre tiltak på grunn av ventetid i behandling, utredning eller annet,» og videre «Som jeg har sagt i tidligere svar, har man allerede i dag en unntaksbestemmelse hvor 66 pst. av søkerne allerede får innvilget etter den bestemmelsen, og unntakene kan gis til personer som er under behandling, som har ventet lenge på behandling, eller som er under opplæring» citat slutt" . Bruker har vært og er i behandling for å unngå forverring og til utredning nye kroniske sykdommer OG vært hindret fra 2016-2018 pga utestenging. Ønsker tilbakemelding på dette. Da vi har sendt inn en foreløpig klage. og tiden går... Dessuten sliter bruker med en diagnose på DPS som sier psykiatrisk behandling som ble avvist som feil og de nekter å slette dette

Kvinne 70
Svar

Arbeidsavklaringspenger har i dag en varighet på maksimalt tre år etter hovedregelen i folketrygdloven § 11-12. Før 1.1.2018 var varighetsbegrensningen på fire år. Du skriver at brukeren har fått medhold i klagesaken og at ytelsen senere er stanset på grunn av 4-årsregelen. Unntaksregelen om forlengelse ut over maksimal stønadsperiode kan benyttes dersom sykdommen er hovedårsaken til at arbeidsevnen ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd. I tillegg må ett av to vilkår være oppfylt. Enten må den medisinske utredningen ha tatt lang tid, slik at hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak ikke kunne settes i gang på et tidligere tidspunkt, eller så må brukeren ha vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak. Jeg forstår det slik at det er det sistnevnte alternativet som er brukt som avslagsgrunnlag i dette tilfellet. Bestemmelsen er ment å dekke de tilfeller hvor det er helsemessige årsaker til at brukeren ikke kan delta i arbeidsrettet tiltak samtidig som han eller hun er i medisinsk behandling. Det at brukeren er i medisinsk behandling og utredning er et av grunnvilkårene for arbeidsavklaringspenger, og ikke tilstrekkelig for å få forlengelse ut over maksimaltiden.


Det er i utgangspunktet sykdommens karakter som er avgjørende for om arbeidsavklaringspengene kan forlenges. Det må være konkrete problemer i form av påvisbare fysiske eller psykiske forhold som objektivt sett står i veien for å gjennomføre arbeidsrettet tiltak parallelt med medisinsk behandling. Hvis brukeren i dette tilfellet har vært villig til å delta i arbeidsrettet tiltak og fulgt de råd som har blitt gitt, men hensiktsmessige tiltak ikke har kunnet iverksettes på grunn av at NAV har unnlatt å bistå, fremstår det urimelig at arbeidsavklaringspengene ikke kan forlenges. Brukeren har da uforskyldt blitt forsinket i sin arbeidsavklaring på grunn av en feil NAV har gjort. Selv om dette ikke faller direkte inn under ordlyden i bestemmelsen, mener jeg det kan være grunnlag for forlengelse i et slikt tilfelle. Hvis en slik sak ikke vant frem i Trygderetten, ville jeg ha brakt saken inn for Sivilombudsmannen for vurdering.  Hvis det derimot var mulig for brukeren å gjennomføre hensiktsmessige tiltak på tross av at arbeidsavklaringspengene var stanset, vil vilkåret dessverre uansett ikke være oppfylt.


Trygderetten tolker unntaksbestemmelsen strengt. I en kjennelse fra 16. november 2018 er forlengelse avslått til tross for forverring av helseplager i arbeidsavklaringsperioden, fordi brukeren hadde dårlige norskferdigheter og hadde blitt gjort oppmerksom på at norskkunnskaper var særdeles viktige for hans muligheter til å kommes seg inn på arbeidsmarkedet. Det var mulig for brukeren å gjøre noe med norskferdighetene sine samtidig som han var under medisinsk behandling. Trygderetten konkluderte da med at sykdom ikke var hovedårsaken til at vedkommende ikke var ferdig avklart mot arbeid.Med vennlig hilsenLene Frykman

Advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-