Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

AFP kombinert med sluttpakke

Spørsmål

Hei,

Jeg sliter med leddgikt, har hatt det i 7 år og har kronisk smerte. Jeg er fortiden 50 % sykemeldt pga leddgikten. Sykemeldingen startet 27.september i år.

Nå er jeg 65 og kunne tenke meg å ta AFP når jeg blir 66, dvs 1. september, 2017. Jeg arbeider for Staten og har SPK som pensjonsfond. Jeg har arbeidet for arbeidsgiveren min i over 30 år og har nok ansiennitet i SPK for full AFP.

Spørsmålet er hvis min arbeidsgiver gir meg en sluttpakke på et større beløp (6 månedslønn) i juni, for eksempel, vil SPK ta dette som inntekt og trekke meg tilsvarende beløp i pensjon? Teknisk sett avslutter jeg arbeidsforhold når jeg begynner AFP men til gjengjeld dette er i det samme inntekts år.

Gi beskjed om du har noen flere spørsmål.

Mvh,
RM.

Svar

Takk for spørsmålet ditt, som jeg dessverre ikke kan besvares enkelt med ja eller nei.

Før jeg begynner med besvarelsen, forutsetter jeg følgende:
- Du får sluttpakken tilsvarende 6 måneders lønn utbetalt som engangsbeløp i juni 2017
- Du står som arbeidstaker fram til du tar ut AFP fra september 2017

Utgangspunktet for vurderingen finner vi i forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) § 2:

"§ 2.Avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt
Dersom pensjonisten har eller venter å få arbeidsinntekt, skal AFP, inkludert eventuelle vedtektsfestede tillegg, reduseres med samme prosentandel som forventet inntekt i kalenderåret utgjør av tidligere inntekt. AFP reduseres bare dersom inntekten overstiger 15 000 kroner (toleransebeløpet). Ved inntekt over toleransebeløpet skal hele inntekten tas i betraktning ved fastsetting av pensjonen.

AFP reduseres ikke for arbeidsinntekt når pensjonisten dokumenterer at inntekten, herunder feriepenger og eierinntekt fra aksjeselskap som pensjonisten ikke lenger er aktiv eier i, stammer fra arbeid eller virksomhet før AFP ble tatt ut."

Forskriften § 2 må også ses i sammenheng med § 6 om etteroppgjør:

"§ 6.Etteroppgjør
Det foretas et etteroppgjør når skatteligningen for det enkelte år foreligger. Etteroppgjør foretas ikke når forskjellen mellom faktisk og forventet arbeidsinntekt utgjør et lavere beløp enn toleransebeløpet, likevel slik at § 4 andre ledd andre punktum gjelder tilsvarende. Med forventet arbeidsinntekt menes gjennomsnittlig forventet arbeidsinntekt i kalenderåret."

Det følger av lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav d at dersom pensjonisten har arbeidsinntekt ved siden av pensjonen, skal pensjonen reduseres med samme prosent som arbeidsinntekten utgjør av tidligere inntekt.

Hovedregelen er dermed at AFP skal reduseres hvis du har pensjonsgivende inntekt ved siden av AFP fra september 2017. Alle inntekter du har tjent opp etter at du begynte å ta ut AFP blir regnet med. Dette gjelder uavhengig av om du tar ut hel eller gradert AFP.

Unntaket i § 2 andre ledd innebærer at inntekter du har tjent opp før du begynte å ta ut hel eller gradert AFP fører ikke til reduksjon. Dette gjelder selv om inntektene blir utbetalt etter at du begynte å ta ut AFP. Slike inntekter kalles «etterslepsinntekter».

Når arbeidstaker mottar en sluttpakke med lønnserstatning fra arbeidsgiver, oppstår det ofte uklarheter rundt hvordan han eller hun skal forholde seg til AFP-ordingen. Det vil for det første ha betydning om sluttpakken blir utbetalt som pensjonsgivende inntekt eller ikke. I tilfelle den ikke blir pensjonsgivende, vil den som regel ikke føre til reduksjon av AFP. Er den pensjonsgivende, vil det kunne ha betydning om den utbetales som etterlønn eller sluttvederlag og hvorvidt man omfattes av Hovedtariffavtalen eller ikke. Omfattes man av Hovedtariffavtalen, kan det i noen tilfeller føre til at man må velge mellom AFP og sluttpakken. I ditt tilfelle vil jeg anta at det i tilfelle vil lønne seg å ta i mot sluttpakken, som går ut 2017 og få redusert AFP til og med 31.12.17, og så ha rett til fulle AFP fra 01.01.18.

Jeg har oppfattet deg dithen at sluttpakken vil bli en engangsutbetaling/sluttvederlag, som vil bli utbetalt i sin helhet tre måneder før iverksettelse av AFP. Den minner dermed mer om en "gavepensjon", som ikke skal føre til reduksjon av AFP, enn arbeidsinntekt som skal kompensere for inntektstapet ut 2017. En slik gavepensjon skal gis melding om til skattemyndighetene som pensjon og vil i tilfelle ikke påvirke utbetalingen av AFP.

Hovedregelen er at det er likningsmyndighetenes fastsettelse av pensjonsgivende inntekt som er utgangspunktet for beregning av etteroppgjøret. Når det gjelder avkorting av AFP mot arbeidsinntekt, følger det av forskriften § 2 annet ledd at AFP ikke reduseres for arbeidsinntekt som blant annet stammer fra arbeid før AFP ble tatt ut. Når forskriften § 2 annet ledd og forskriften § 6 om etteroppgjør ses i sammenheng, følger det forutsetningsvis at inntekter som stammer fra arbeid før uttak av AFP, må holdes utenfor ved beregning av etteroppgjør. Ordlyden «stammer fra arbeid» peker hen til at dersom inntekter skal holdes utenfor ved beregningen, må den være en direkte konsekvens av utført arbeid. Ettersom du ikke kommer til å være i arbeid etter september 2017 og inntekten fra sluttpakken derfor heller ikke kan sies direkte å være foranlediget av utført arbeid etter dette tidspunktet, taler dette mye for at utbetalingen i form av sluttpakke som takk for avsluttet arbeidsaktivitet må kunne sies å stamme fra arbeid før september 2017 i en noe utvidet forstand av begrepet. Gode grunner taler derfor for at utbetalingen derfor holdes utenfor ved beregning av etteroppgjøret.

Min anbefaling er uansett å sende en tilsvarende skriftlig henvendelse til Statens pensjonskasse med alle de nødvendige opplysningene om sluttpakken før uttak av AFP og få en forhåndsvurdering av om denne vil føre til etteroppgjør eller ha innvirkning på AFP ut 2017. Et slikt skriftlig svar, vil i tilfelle være retningsgivende ved en eventuell vurdering av etteroppgjør i 2018 når likningen for 2017 foreligger.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-