Yrkesskade og yrkessykdom

En yrkesskade er definert som en skade eller en sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke. Skaden må være påført under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

En yrkessykdom er definert som en sykdom som helt eller hovedsakelig er framkalt av faktorer i arbeidsmiljøet. Årsaksammenhengen må kunne dokumenteres.

Yrkesskader og yrkessykdommer skal meldes slik:Melding til Arbeidstilsynet:

Legen har plikt til å melde yrkessykdommer til Arbeidstilsynet. Videre ønsker Arbeidstilsynet melding om skader, men disse er ikke meldingspliktige og kan kun meldes med pasientens tilatelse.

Arbeidsgiveren har plikt til å melde tilfeller av arbeidsulykke som medfører alvorlig skade eller dødsfall til Arbeidstilsynet.

Melding til politiet:Legen skal melde dødsfall som følge av en arbeidsulykke til politiet (melding om unaturlig dødsfall). Helsepersonell skal videre melde fra til politiet om informasjon de har fått hvis dette kan avverge alvorlig skade på person eller eiendom ( for eksempel at flere kan forulykke på samme arbeidsplass).

Arbeidsgiver skal straks varsle politiet dersom en arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet som følge av en arbeidsulykke.

Melding til NAV:Legen kan melde yrkessykdom til NAV hvis pasienten ønsker det (kopi av melding til Arbeidstilsynet). En slik melding til NAV gjelder bare hvis sykdommen faller inn under folketrygdens snevrere definisjon av yrkessykdom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsgiver skal melde påført skade eller sykdom til NAV dersom yrkesskadestønad er aktuelt.

Arbeidstaker som har krav på yrkesskadestønad, må selv snarest fremsette krav om dette til NAV.

Melding/krav til arbeidsgivers forsikringsselskap:Alle arbeidsgivere skal ha tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Skadet arbeidstaker eller etterlatte kan rette krav til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kravet bør framsettes snarest mulig pga kort foreldelsesfrist.

Oppdatert 07.04.08 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilde:
Arentz-Hansen C, Moen K. Legevakthåndboken 3. utg. Gyldendal akademisk, 2005.