Sykepenger

Retten til sykepenger er fastslått i Folketrygdloven. Du har rett til sykepenger hvis

- du er arbeidsufør på grunn av sykdom
- du ikke kan arbeide på grunn av medisinsk behandling
- du ikke kan arbeide på grunn av medisinsk kontrollundersøkelse
- du har en farlig smittsom sykdom som kan smitte andre hvis du er i arbeide
- du må gjennomgå yrkesmessig attføring
- du skal donere et organ og må være borte på grunn av forundersøkelser eller operasjon
- du er arbeidsufør som følge av behandling for barnløshet

Ifølge loven har du ikke rett til sykepenger hvis du er ute av stand til å arbeide på grunn av sosiale problemer, økonomiske vanskeligheter eller andre livsproblemer. Det kan likevel være fullt ut forståelig at du har behov for å være borte fra jobben i slike sammenhenger, for eksempel i en periode med sorg. Slikt fravær må avtales med arbeidsgiveren, for eksempel ved at du får velferdspermisjon. Denne bestemmelsen praktiseres med skjønn ved dødsfall i nær familie. Stortingets sosialkomite har uttalt: "Det kan for eksempel synes urimelig om det ikke skal være mulig å få en kort sykmelding i tilknytning til dødsfall i nærmeste familie (ektefelle, barn)."

Ved kosmetiske operasjoner ytes ikke sykepenger, med mindre det oppstår uforutsette komplikasjoner.

Det er legen som skal vurdere om du er arbeidsufør, og eventuelt graden av uførhet. Han skal dokumentere arbeidsuførheten med en sykmelding. Hovedregelen er at du må møte opp personlig hos legen for å få vurdert om du skal sykmeldes. Telefonhenvendelse til legen godtas som regel ikke. Etter regelverket er det heller ikke mulig å få sykmelding med tilbakevirkende kraft, bortsett fra i helt spesielle situasjoner. Skal sykmeldingen tilbakedateres, må legen legge ved en forklaring som sannsynliggjør at den syke var forhindret fra å ta kontakt med lege. Sinnssykdom med manglende sykdomsinnsikt kan være en slik situasjon.

Rett til sykepenger har disse gruppene dersom arbeidsuførheten skyldes sykdom eller skade:

- Arbeidstakere har rett til sykepenger fra første sykedag.
- Selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra folketrygden, men utbetalingen utgjør bare 65 % av sykepengegrunnlaget, og det utbetales ikke penger de første to ukene de er syke. Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene skal regnes ut fra. Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet. Hvis en selvstendig næringsdrivende ønsker å sikre seg sykepenger fra første sykedag og/eller full sykepengeutbetaling, må hun tegne en forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger i folketrygden og betale for denne.
- Frilansere får sykepenger fra folketrygden, men ikke de to første ukene de er syke. Sykepengene utgjør 100 % av sykepengegrunnlaget. En frilanser kan tegne en forsikring i folketrygden for tilleggssykepenger for de første 14 sykedagene.
- Arbeidsledige som mottar dagpenger eller ventelønn, får sykepenger fra folketrygden fra første sykedag.

Du kan få mer informasjon om folketrygdens ytelser ved å kontakte trygdekontoret ditt. Mye informasjon er også tilgjengelig på trygdeetatens hjemmesider.