Medlemskap i folketrygden

Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge, er medlemmer av folketrygden. Du regnes som bosatt i Norge også når du reiser til utlandet og er borte i mindre enn ett år.

Du kan miste medlemskapet hvis du har arbeidsinntekt i utlandet eller oppholder deg i utlandet mer enn du oppholder deg i Norge.

Du kan være medlem av folketrygden selv om du ikke er bosatt i Norge, hvis:

-du er norsk statsborger og ansatt på et norsk skip
-du er norsk statsborger og ansatt i et norsk sivilt luftfartsselskap
-du er statsansatt med arbeidssted i utlandet
-du er norsk statsborger og studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning

Medlemskapet i folketrygden skal sikre inntekten din og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.