Egenandeler ved behandling

For alle som er medlemmer av folketrygden, er det slik at opphold og behandling er helt gratis når en ligger på offentlig sykehus. Ved all annen undersøkelse og behandling må du betale en egenandel for hver konsultasjon.

Regulert egenandelTrygden yter stønad til konsultasjon og medisinsk behandling hos fastlege, og hos legespesialist,psykolog eller fysioterapeut hvis disse har offentlig driftsavtale. Det vil si at du betaler en egenandel, og at folketrygden dekker resten av kostnadene ved undersøkelse og behandling. Oversikt over gjeldende egenandeler kan du finner her.

Utover egenandelen kan du kreves for utgifter til forbruksmateriell.

Du er fritatt for å betale ordinær egenandel hvis

 • du har frikort
 • du er gravid (og årsaken til at du søker legehjelp har sammenheng med svangerskapet)
 • du behandles for yrkesskade
 • du er vernepliktig soldat eller militær person
 • du behandles for krigsskade
 • du er innsatt i fengsel
 • du er under 7 år
 • du behandles for allmennfarlig smittsom sykdom
 • du er under 18 år og behandlingen er psykoterapi
 • din tilstand er til hinder for at du kan betale (bevisstløshet, alvorlig sinnslidelse, store akutte skader)
 • ikke-regulert egenandel

Noen allmennleger og mange legespesialister, psykologer og fysioterapeuter praktiserer uten offentlig avtale. De har ikke offentlig tilskudd til sin praksis, og tar derfor forhøyet egenandel av pasientene sine. Prislisten skal være lett synlig på venteværelset. Du kan også spørre om prisene på telefonen når du bestiller time.