Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tilrettelagt arbeid

Spørsmål

Min mann fyller 60 i april. Han hadde medfødt primumdefekt på hjertet. Det ble først funnet og operert da han var 36 år. Har fått endel skade på hjerte og lunger pga. sen diagnose. I sommer fikk han diagnostisert mye tetthet i kransårene på hjertet. De ønsket ikke å bypassoperere pga. forandret hjerte, men satte inn nokså mange stenter istedet. Bruker mange medisiner og må trene tre ganger pr. uke, og unngå stress. Han blir fort mentalt sliten og har ekstraslag på hjertet. Han har nå vært sykemeldt to dager pr uke og det nærmer seg 8 mnd. Arbeidsavklaringspenger, vil han absolutt unngå. Bedriften hans er IA bedrift, men mest i navnet. Det var ikke snakk om å søke om tilretteleggingstilskudd feks. Han sier han kan klare å jobbe 80 pst. hvis han i tillegg får en hjemmekontor- dag. Han føler at bedriften ikke ser på dette med blide øyne, tross alle årene med hardt arbeid han har nedlagt. Har du noen råd for å få hjulene til å rulle frem til 62 år hvor han kan gå av med AFP ? Men uten å havne på arb.avklaringspenger ! Han har også en angst for å bli sagt opp og miste AFP. Jeg ser han blir stresset av dette, noe som ikke er bra for hjertet. Hilsen kone.

Mann 59
Svar

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. I arbeidsmiljøloven § 4-6 heter det at arbeidsgiver "så langt det er mulig" skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne beholde jobben. Det står videre i samme bestemmelse at "Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden (...)". Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidet er streng, uavhengig av om arbeidsgiver har inngått IA-avtale. 


Ved vurderingen av hva som er mulig å gjennomføre av tiltak, må det ses hen til virksomhetens art, økonomi og størrelse, hensynet til andre ansatte, varigheten av den nedsatte arbeidsevnen og forhold på arbeidstakers side. Det faktum at din mann bare har drøye to år igjen til han kan gå av med AFP taler for at arbeidsgiver må strekke seg for å finne en løsning. Lang ansiennitet i bedriften og at arbeidet kan utføres fra hjemmekontor tilsier også at arbeidsgiver skal legge til rette for dette. Forhold som kan tale mot at arbeidstaker får en slik tilrettelegging er om det er andre ansatte som har behov for tilsvarende tilrettelegging uten at arbeidsgiver kan imøtekomme dette, eller om det vil medføre ulemper for arbeidsgiver eller virksomheten at arbeidstakeren får den aktuelle tilretteleggingen. Bedriftens generelle holdning til hjemmekontor, dersom denne er saklig begrunnet, vil også ha betydning for om de er nødt til å akseptere et slikt tiltak, eller om man må se på alternative tiltak for å holde den ansatte i arbeid. Det skal foretas en konkret vurdering hvor hensynet til arbeidstaker og arbeidsgiver/virksomheten veies opp mot hverandre. 


En advokat eller eventuelt en tillitsvalgt vil kunne bistå deg i forhandlingen med arbeidsgiver. Arbeidstaker kan klage til Arbeidstilsynet dersom han mener arbeidsgiver ikke har oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til arbeidsgiver. Det kan også reises sak for domstolene med krav om tilrettelegging dersom ingenting annet fører fram.


Arbeidsavklaringspenger forutsetter at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten. Slik jeg forstår deg er arbeidsevnen nedsatt med maksimalt 20 % i dette tilfellet. Jeg kan derfor ikke se at arbeidsavklaringspenger skulle være aktuelt her. 


Når det gjelder retten til AFP ved sykmelding, så er regelen at arbeidstaker i de siste tre årene før uttak av AFP ikke kan ha mer enn til sammen 104 uker med over 80 % ytelse. Grunnlaget for AFP er summen av registrert pensjonsgivende inntekt, på samme måte som pensjonsbeholdningen for ny alderspensjon. Det er altså ikke slik at det er de siste årene teller mer ved pensjonsberegningen. NAV vil kunne gi nærmere informasjon om grunnlaget for beregning av AFP, mens Fellesordningen for AFP (privat sektor) vil kunne gi informasjon og veiledning om vilkårene for AFP. Advokater som har dette som arbeidsfelt vil også kunne bistå med å gi konkret veiledning tilpasset din manns situasjon.


Jeg ønsker dere lykke til!