Omskolering

Spørsmål

Har fagbrev som tømrer.
Har blitt operert for kneskade som gjør at jeg ikke lengere kan jobbe som tømrer lengere.
Dette er blitt bekreftet av lege.

Har vært i kontakt med NAV som vil\ønsker jeg skal ta meg jobb i en byggevarebutikk noe som vil føre til en dramatisk reduksjon i lønn samt at studielånet for 3 1\2år (voksenopplæring) som tømrer er bortkastet.

Har sett på andre utdanninger da jeg har genrell studiekompetanse og har funnet en batchelorgrad jeg ønsker å ta.

Har jeg rett på hel\delvis stønad til omskolering?
Eventuelt slettet studielån?
Har gjeld\livs\uføreforsikring i terra, noe jeg kan bruke?

Svar

Hei,

Hvis du har rett til stønad til omskolering, så blir det gjennom arbeidsavklaringspenger. Vilkåret er at du på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at du hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.

Jeg presiserer at din evne til å ta inntektsgivende arbeid av enhver art, må være nedsatt i tilstrekkelig grad. Det holder ikke at du ikke kan opprettholde det arbeidet som du tidligere har hatt som tømrer. Rundskrivet sier bl.a.: "Bruker skal vurderes i forhold til ethvert arbeid som han eller hun er i stand til å utføre, herunder mulighetene for å få heltids- og deltidsarbeid. Videre skal det ikke tas hensyn til at arbeidet har lavere status enn det bruker har hatt eller at lønnen er lavere, forutsatt at arbeidet lønnes i henhold til tariff eller sedvane. "

For å motta arbeidsavklaringspenger er det i tillegg et krav om at arbeidsevnen (generelt) må være nedsatt med minst 50 %.

Ut ifra dette krever nok NAV at du tar en butikkjobb i stedet, så lenge du kan fungere i mer enn 50 % stilling. Men samtidig sier loven at det blant annet skal legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

I dette ligger det en rimelighetsvurdering, hvor omstendigheter som dine ønsker og utdanningsbakgrunn skal tas med. Det er ikke heldig ut ifra et samfunnsøkonomisk perspektiv at du ikke skal få anledning til å benytte deg av din tømrerutdanning. Hvis du ved hjelp av et bachelorstudium får anledning til å bruke dette til et yrke, så er dette et godt argument for å få NAV til å snu.

Når det gjelder ettergivelse av studielån, så krever forskriften at du er minst 50 % ufør og får varig uførepensjon fra folketrygden og at din person- eller kapitalinntekt er kr 222 360 eller lavere. Ved høyere inntekt reduseres gjeld og terminbeløp etter en tabell.

Om du kan benytte deg av dine forsikringsordninger, beror på de aktuelle forsikringsvilkårene og de må jeg nesten gjennomgå for å kunne svare konkret. Jeg antar i utgangspunktet at du ikke har krav på ytelse med mindre du oppfyller vilkårene for varig uføreytelse etter folketrygdloven.

Ettersom du ikke nevner annet, går jeg ut ifra at kneskaden din ikke er et resultat av en yrkesskade. Er den det, så har du rettigheter til dekning av økonomisk tap - bl.a. i relasjon til nødvendig omskolering.

Mitt råd er at du argumenterer overfor NAV med at bachelorstudiet vil være et hensiktsmessig yrkesrettet tiltak som gjør deg i stand til å bruke den utdannelsen som du allerede har, slik at den ikke er bortkastet. På denne måten vil du kunne få annet høvelig arbeid, til tross for kneskaden.

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer
advokat