Meldeplikt til Helsetilsynet/Arbeidstilsynet

Spørsmål

Hei.

Jeg er nyutdannet hjelpepleier og har akkurat begynt å jobbe som vikar på en institusjon. Jeg er ikke så oppdatert på regelverket.

Problemet er det at det er en pasient ved avdelingen som er dement og veldig urolig ved stell. Pasienten slår og klyper, og det er vanskelig å utføre nødvendig stell på denne pasienten.

Jeg har flere ganger i det siste blitt kløpet og slått, sist gang for et par dager siden. Pasienten kløp meg da så hardt i armen at jeg holdt på å besvime. Tårene spratt og jeg måtte bite tennene sammen for å holde meg på beina. Dette resulterte i et stort blåmerke på overarmen, og jeg har fortsatt smerter i armen.

Jeg lurer på om ikke vold fra pasienter skal rapporteres til Helsetilsynet? Jeg gruer meg til å gå på jobb når det er slik som dette; jeg er redd for hva som kan skje. Jeg er ung og har 40 år igjen før jeg er pensjonist. En kollega av meg sa at det skal ikke rapporteres hvis det ikke fører til varige mén. Men uansett om jeg får varige mén eller ei nekter jeg å godta å bli slått og kløpet på jobb.

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vil ikke lage noe bråk med ledelsen i og med at jeg er nyutdannet og ikke har fast jobb. Jeg er organisert i fagforbundet.

Hva skal jeg gjøre? Jeg håper at du har noen gode råd.

Kvinne, 20 år

Svar

Jeg har full forståelse for at du opplever et dilemma som nyutdannet og nyansatt. Det forsvarer imidlertid ikke at du skal måtte tolerere en arbeidsplass hvor du gruer deg til å gå på jobb på grunn av at du blir kløpet og slått.

Ut i fra mine undersøkelser, heter det i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3 følgende:

§ 3-3. Meldeplikt til Helsetilsynet i fylket

"Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade."

Av forarbeidene framkommer i forhold til at det også skal meldes fra om "hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade". Meldeplikten utløses selv om det ikke har oppstått betydelig personskade på pasienten, men også når det har skjedd et avvik som kunne ha ført til betydelig personskade.

Slik jeg oppfatter meldeplikten, er denne gitt først og fremst for å verne pasientene mot de ansatte og andre pasienter. Jeg oppfatter at "en pasient skader en annen" er ment å gjelde en pasient som skader en annen pasient.

Ut i fra den lovpålagte meldeplikten ser det ut for meg som om vold mot ansatte fra pasienter, faller utenfor.

Jeg vil oppfordre deg til å ta kontakt med enten Statens helsetilsyn her i Oslo på telefon 21 52 99 00, eventuelt direkte til Avdeling for tilsynssaker: 21 52 99 11 / 21 52 99 12. Alternativt kan du ta kontakt med Helsetilsynet i ditt fylke. Her vil du helt sikkert få hjelp til hvordan du eventuelt skal gå videre med saken.

Dersom du får skader, fysiske eller psykiske, av å bli slått og kløpet på jobb, er dette derimot en yrkesskade, som i tilfelle må meldes av deg og arbeidsgiver til NAV trygd på ferdige skademeldinger. Å sørge for at din fastlege er klar over og noterer seg overgrepene og blåmerkene i journalen din, vil jeg også anbefale.

Videre vil slike hendelser være en trussel mot helse, miljø og sikkerhet for deg som ansatt. Det er Arbeidstilsynet som er ansvarlig for gransking av alvorlige ulykker. Dessuten kan Arbeidstilsynet stille krav om at organiseringen av arbeidet må endres dersom den fører til uheldige psykososiale eller fysiske belastninger.

Jeg vil anta at arbeidsgiver ville sette pris på å bli informert om overgrepene du har blitt utsatt for. Som regel vil det finnes retningslinjer i forhold til hvordan man skal takle slike situasjoner på en arbeidsplass som din. Dialog er som regel det beste, og det burde og skal ikke gå ut over ditt ansettelsesforhold. Dersom du synes det er vanskelig å ta opp med ledelsen og arbeidsgiver hvordan man skal håndtere utviklingen i forhold til denne ene pasienten, kan det i tillegg til å ta kontakt med Helsetilsynet, være et alternativ å ta kontakt med Arbeidstilsynet (på telefon 815 48 222), som kan hjelpe deg videre. Det finnes både regionskontorer og direktorater som helt sikkert kan gi deg gode svar i forhold til hvordan du skal gå fram. Lenke til adresser i Arbeidstilsynet er lagt ved.

Lykke til!