Arbeid, sykdom og graviditet

Spørsmål

Hei
Jeg har 100 % fast arbeidsforhold, men risikerer nå å bli oppsagt fra jobben fordi jeg er 50% sykemeldt og ikke klarer fulltidsarbeid (har blitt omplassert i bedriften, men er ikke mulig å få redusert stillingsprosent). Jeg har vært gjennom mye utredning gjennom årenes løp hvor det antas å være snakk om utmattelsessyndrom. På toppen av det hele har jeg etter all sannsynlighet blitt gravid nå og lurer på hvilke rettigheter jeg har med tanke på foreldrepermisjon og ikke minst rettigheter etter permisjon. Jeg vet ikke om jeg vil klare å jobbe mer enn 50 % arbeid etter foreldrepermisjon, og står da uten jobb. Er bekymret for dette med inntektssikring da helsen ser ut til å bli langvarig svekket, og er også bekymret for å måtte "klare meg selv" ifht å anskaffe jobb etter oppsigelse, da jeg opplever manglende energi til det. Ønsker å jobbe det jeg kan, men er bekymret for å få en skikkelig nedtur nå og engstelig for å ikke bli tatt på alvor i NAV.

Svar

Hei!

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp på grunn av sykdom de første 12 månedene av arbeidsuførheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-8. Hvis du kan klare å fortsette å arbeide 50 %, kan du ha rett til å beholde jobb i halv stilling etter arbeidsmiljøloven § 4-6, som lyder:

"Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l."

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp helt hvis de kan beholde deg i halv stilling. En eventuell oppsigelse krever saklig grunn (arbeidsmiljøloven § 15-7), og det er arbeidsgiver som må bevise at det foreligger saklig grunn til å si deg opp helt, til tross for at du kan fortsette i halv stilling. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med advokat for vurdering av saken din hvis arbeidsgiver varsler oppsigelse. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne har særlige rettigheter etter arbeidsmiljøloven nettopp for å forhindre at de faller ut av arbeidslivet.

Når det gjelder rettighetene dine til foreldrepermisjon og foreldrepenger, så regnes både lønn, sykepenger og arbeidsavklaringspenger med i grunnlaget for opptjening av foreldrepenger. Ut fra det du opplyser vil du derfor ha rett til foreldrepenger i permisjonstiden din.

Hvis du bare kan klare å arbeide 50 %, må du søke om arbeidsavklaringspenger og eventuelt uførepensjon for de resterende 50 %. Sørg for at de tiltak som er iverksatt fra arbeidsgivers side for at du skal kunne klare 50 % arbeid er godt dokumentert, slik at NAV legger til grunn at du har vært igjennom hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak med sikte på å beholde arbeidsevnen og inntektsevnen din. Det er som regel lettere å tilpasse en stilling du allerede er i til din helsetilstand enn at du skal forsøke å finne nytt arbeid i konkurranse med friske arbeidstakere. Dette skal også NAV ta hensyn til ved vurdering av hvilke arbeidsrettede tiltak som er hensiktsmessige, slik at det blir mulig for deg å beholde arbeid i halv stilling hvis denne stillingen er tilrettelagt og egnet for deg. Ikke nøl med å be om bistand fra advokat hvis du opplever at du ikke blir tatt på alvor hos NAV. Ingen er tjent med at du faller helt ut av arbeidslivet hvis du faktisk har mulighet til å jobbe 50 %. Arbeidsgiver, NAV og du har et felles ansvar for at du får brukt restarbeidsevnen du har i behold. Den beste måten å gjøre det på er å tilrettelegge den stilling du allerede har slik at den er best mulig tilpasset din helsetilstand og at du får en inntektskompensasjon i form av arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon for den delen av arbeidsevnen som er tapt.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Lene Frykman
Advokat