Alzheimer i kroner og øre

I 2030 vil Norge ha omkring 72 000 Alzheimer-rammede. Uten nye medisiner vil prislappen bli omkring 26 milliarder kroner årlig. - Jeg tror politikerne lukker øynene, sier professor i alderspsykiatri ved Ullevål universitetssykehus Knut Engedal.

Forskere ved London School of Economics har kommet fram til skremmende tall i en ny undersøkelse om kostnadene knyttet til Alzheimer-pleie i fremtiden. Uten en effektiv behandling mot Alzheimer vil sykdommen koste England 11 milliarder pund, som tilsvarer 124 milliarder kroner, i 2030. Tallet er angitt med utgangspunkt dagens pengeverdi.

Alzheimer i Skandinavia
Men det er ikke bare England som vil oppleve økte utgifter til denne gruppen pasienter i fremtiden. Engedal sier til Lommelegen.no at beregninger i Sverige viser at demens i dag koster det svenske samfunnet 38 milliarder svenske kroner. Dette kan sammenliknes med norske forhold dersom man tar befolkningstallet i betraktning. - Omregnet til norske forhold vil det bli halvparten ettersom vi fører lik omsorgspolitikk i våre to land. Professoren opplyser at Alzheimers sykdom utgjør 72 prosent av alle med demens i følge Rotterdamstudien. - Studien er den beste befolkningstudien vi har, sier Engedal.

Professoren i alderspsykiatri forteller at vi har 65 000 personer med demens i Norge i dag. - I 2030 vil vi ha 95 000 til 100 000 dersom vi legger Statistisk Sentralbyrås fremskrivning til grunn, utaler han.

Engedal sammenlikner norske forhold med engelske. Aldersgruppen 80 år og oppover øker. - Med dobbelt så mange og økende kostnader vil omsorgen for pasienter med demens i Norge kunne bli astronomiske som i England anno 2030, sier han.

Jakter på reseptDet finnes ingen medisiner som kurerer Alzheimer i dag. Medisinene som benyttes demper symptomene uten å helbrede sykdommen. - Det foregår mye forskning i håp om å finne en behandling. Men det er umulig å si hvor langt man har kommet i 2030. Engedal har fulgt med på forskningen de siste 20 åra. - Mye optimisme har blitt ytret, men vi er ikke nær en kur i dag eller om 10-20 år. Men hvem kan spå om 2030, spør professoren.

Mangler ressurser
Norge har ikke god nok beredskap i form av kunnskap for å møte demente. Engedal mener de fleste tror eldreomsorgen er å hjelpe fysisk skrøpelige gamle. - Forekomsten av demens på et norsk sykehjem er i dag 75-80 prosent, men det forstår de færreste, slår han fast. Det høye antallet gamle med demens er en utfordring innen eldreomsorgen som krever midler.

- Det vi trenger mest er penger og personell. Spesielt personell som har kunnskap om hvordan man behandler personer med demens. Og Engedal slår fast at behovet for personell er stort på alle fronter. For eksempel trenger eldreomsorgen både pleieassistenter og leger.