Strattera

Strattera er en medisin som brukes mot AD/HD. Rundt 70% av barn og unge med denne diagnosen får god effekt av medisinen.

Inneholder: Atomoksetin. Atomoksetin er, i motsetning til Ritalin og Concerta, ikke et sentralstimulerende middel.

Hvem kan bruke Strattera?Barn og unge over seks år med diagnosen AD/HD kan bruke denne medisinen.

Hvordan virker Strattera?
Medikamentet virker ved å påvirke den delen av nervesystemet som er ansvarlig for å aktivere kroppen (sympatikus-aktivitet). Strattera virker som nevnt ikke sentralstimulerende, og ser ut til å ha lik effekt på alle kjernesymptomene på AD/HD, nemlig konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet. Rundt 70% av barn og ungdom med AD/HD merker god bedring av symptomene sine når de bruker Strattera.

Hva er bivirkningene av Strattera?
Vanligvis er det få alvorlige bivirkninger ved bruk av Strattera. De vanligste er dårlig appetitt, kvalme, magesmerter og tretthet. Kløe og utslett forekommer også Ereksjonsproblemer er blitt beskrevet hos voksne. I svært sjeldne tilfeller har det oppstått leverbetennelse, og blodprøver hvor en måler leverenzymer skal derfor taes en gang imellom.
Det har vært diskutert om Strattera kan føre til økt selvmordsrisiko. Studier publisert i 2005 kan tyde på dette. Det er derfor svært viktig at leger følger opp pasienter med tanke på depresjon og selvmordstanker. Strattera skal ikke kombineres med visse typer antibiotika (erytromycin, klaritromycin) og medisiner mot hjerterytmeforstyrrelser.

Hvordan doseres Strattera?Strattera må prøves i fire uker, minst, for å se hvordan virkningen er. Noen merker bedring allerede etter en til to uker, mens andre først får effekt etter åtte uker. Hvor stor dose som brukes avhenger av vekten. Strattera virker i 24 timer og taes derfor én gang i døgnet. For noen, som blir veldig trette av medisinen, kan det være verdt å dele dosen opp i to deler, og ta en om morgenen og en om kvelden.

Virker Strattera for alle?Som sagt får rundt 70% av barn og unge en merkbar effekt av Strattera. Det betyr at circa 30% ikke får denne gode effekten. Dersom symptomene ikke er blitt bedre etter et par måneder kan det være nødvendig å slutte med medisinen.

Hvem skal ikke bruke Strattera?

  • Medisinen er kun godkjent for barn over seks år.
  • Gravide og ammende skal heller ikke bruke Strattera.
  • Skal ikke brukes sammen med såkalte MAO-hemmere (for eksempel Aurorix) som brukes mot depresjoner.
  • Folk som har problemer med hjerterytmen skal ikke bruke Strattera

Hva bør kontrolleres når man bruker Strattera?Som nevnt over skal leverenzymer kontrolleres innmellom. I tillegg må legen følge med på at pasienten ikke utvikler selvmordstanker og depresjon. Dersom pasienten har hatt kramper tidligere (epilepsi) skal det følges nøye med for å passe på at nye kramper ikke utløses av legemiddelet.

Kilder:

Felleskatalogen, www.felleskatalogen.noVeileder i diagnostikk og behandling AD/HD. Sosial- og helsedirektoratet 2005.