Stråling fra mobiltelefoner - er det helseskadelig?

Skadelige helseeffekter av stråling fra mobiltelefoner er per i dag ikke sikkert påvist. Muligheten for at stråling fra mobiltelefoner likevel skal være skadelige, vurderes som liten.

STØRSTE KILDE: Vår egen mobiltelefon er den største kilden til svak elektromagnetisk stråling i hverdagen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
STØRSTE KILDE: Vår egen mobiltelefon er den største kilden til svak elektromagnetisk stråling i hverdagen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Det er ikke unaturlig at det har vært stilt mange spørsmål vedrørende tryggheten rundt bruken av mobiltelefoner, og da spesielt med tanke på kreft. De siste tiårene har økningen i bruk av mobiltelefoner vært enorm, og det finnes i dag flere mobiltelefonabonnementer enn antall mennesker - siden noen har flere enn ett.

LES OGSÅ: Hva er kreft?

Hva slags stråling kommer fra mobiltelefonen?

Mobiltelefoner avgir svak elektromagnetisk stråling, på samme måte som flere apparater med trådløse sendere (som trådløse datanettverk, kringkastingssendere, med flere). Våre egne mobiltelefoner er den største kilden til denne typen elektromagnetisk stråling i hverdagen.

Andre kilder, som andres mobiltelefoner, trådløse datanettverk, med mer, er uten betydning i forhold. Denne strålingen er av en frekvens i det elektromagnetiske spekteret som er så lav at energien som avgis er “ikke-ioniserende”, som betyr at den ikke kan skade DNA-et i cellene våre, og er derfor ikke kreftfremkallende på denne måten. Dette er for eksempel til forskjell fra røntgenstråling og radioaktiv stråling, som kan skade DNA og øke faren for at kreftsvulster utvikler seg.

LES OGSÅ: El-overfølsomhet.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING: I våre moderne liv omgis vi av mange svake elektromagnetiske felt. Det er ikke påvist noen helseskadelig effekt av dette. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
ELEKTROMAGNETISK STRÅLING: I våre moderne liv omgis vi av mange svake elektromagnetiske felt. Det er ikke påvist noen helseskadelig effekt av dette. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Selv om strålingen fra mobiltelefoner ikke er ioniserende, kan elektromagnetisk stråling med denne frekvensen varme opp vev i kroppen. Mengden stråling som avgis fra mobiltelefoner er dog så lav at denne oppvarmende effekten sannsynligvis er helt neglisjerbar.

LES OGSÅ: Røntgenstråling - hvor farlig er det egentlig?

Er stråling fra mobiltelefoner helseskadelig? Hva sier studiene?

Det har vært gjort et betydelig antall studier på mobiltelefonstråling og dens effekter på helsen vår. De fleste av disse studiene har fokusert på hjernesvulster, og om det kan finnes en forbindelse med mobilbruk.


Hvis stråling fra mobiltelefonen var skadelig med tanke på økt risiko for svulster, ville en økning i hjernesvulster være nærliggende å tenke på, da man holder mobiltelefonen inntil hodet, nærme hjernen. De fleste av studiene har vært såkalte retrospektive studier, der man har sett på personer som har hjernesvulster, og forhørt seg om deres tidligere mobilbruk, og så sammenlignet denne gruppen med en gruppe personer uten hjernesvulst. De aller fleste studier har konkludert med at mobiltelefoner ikke har noen helseskadelig effekt.

image: Hjernesvulst

Hjernesvulst

I de fleste studiene var det ikke en økt bruk av mobiltelefoner hos gruppen med hjernesvulst, og hjernesvulst var heller ikke vanligere på den siden man holdt mobiltelefonen. Noen studier, i mindretall, har dog vist usikkerheter, og også mulige sammenhenger mellom mobiltelefonbruk og hjernesvulst ved hyppig bruk over lang tid, men disse sammenhengene har vært små, og mange av studiene har hatt svakheter.

Disse usikkerhetene er grunnen til at mobiltelefoner er klassifisert som “mulig kreftframkallende” av WHOs kreftforskningsinstitutt, IARC (International Agency for Research on Cancer) - WHO konkluderer dog med at at ikke finnes resultater som kan bekrefte helseskadelige effekter av lave nivåer av elektromagnetisk stråling.


Studier på nedsatt sædkvalitet og mobilstråling

Redusert fertilitet og sædkvalitet er en annen bekymring mange har med tanke på mobiltelefonbruk. Det er et kjent faktum at sædceller er følsomme for oppvarming - grunnen til at testiklene i det hele tatt befinner seg i en pung utenpå kroppen, er for å holde en lavere temperatur enn den øvrige kroppstemperaturen. Å bli utsatt for elektromagnetiske felter med stor nok energi til å varme vev, kan skade sædceller.

Flere studier som undersøker effekten av svak elektromagnetisk stråling, slik man finner i mobiltelefoner, har vist noe blandede resultater. Noen har vist ingen effekt, mens andre har vist noe påvirkning av sædcellene ved moderate SAR-verdier (energinivåer). Hvilken betydning dette har er dog usikkert, og mer forskning behøves.

NEDSATT SÆDKVALITET? Mange er bekymret for om mobiltelefonen kan påvirke sædkvaliteten. Studier har vist noe blandede resultater. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
NEDSATT SÆDKVALITET? Mange er bekymret for om mobiltelefonen kan påvirke sædkvaliteten. Studier har vist noe blandede resultater. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

LES OGSÅ: Sæd: Endret farge eller blod i sæden?
LES OGSÅ: Testiklene.


Norsk ekspertgruppevurdering

En norsk ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet utredet i 2012 hvorvidt svake elektromagnetiske felter, inkludert de fra mobiltelefoner, kunne føre til helseskader. Ekspertgruppen utarbeidet en rapport på rundt 200 sider, som man kan lese her.

image: Dette er de vanligste krefttypene i Norge

Dette er de vanligste krefttypene i Norge

Ekspertgruppen konkluderte blant annet med at mobiltelefoner, og også annet utstyr som avgir svake elektromagnetiske felter, ikke kunne føre til helseeffekter av betydning, som kreft eller annen alvorlig sykdom. Gruppen mente at usikkerheten ved denne konklusjonen var liten. En liten usikkerhet er knyttet til eksponering for store stråledoser over lang tid, siden dette ikke har vært mulig å studere. Det anbefales følgelig av ekspertgruppen at forskningen på området fortsetter, blant annet ved bruk av Kreftregisteret som vi har i Norge.

Videre anbefales det at siden det finnes en liten usikkerhet, at man på eget initiativ kan utvise en generell forsiktighet - hvordan man bruker mobiltelefonen og hvor nærme man er radiosenderne (basestasjonene) har betydning for hvor mye stråling man utsettes for.

Hvordan kan man redusere stråling fra mobiltelefonen?

Skadelige helseeffekter er ikke påvist, men den norske ekspertgruppevurderingen konkluderer med at man på eget initiativ kan utvise en generell forsiktighet. Dersom man er bekymret for stråling fra mobiltelefonen, finnes det tiltak som reduserer strålingen man utsettes for, som blant annet:

  • Bruk et håndfrisett, eller øk avstanden til mobiltelefonen (for eksempel ved bruk av høyttaler).
  • Unngå lange samtaler, spesielt i områder med dårlig dekning (da er strålemengden høyere).
  • Velg en telefon med lavere SAR-verdi.

BLUETOOTH: Om man er bekymret, kan et håndfrisett redusere strålingen man utsettes for betydelig. Bluetooth-apparater sender også ut elektromagnetisk stråling, men i mye mindre doser enn mobiltelefoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
BLUETOOTH: Om man er bekymret, kan et håndfrisett redusere strålingen man utsettes for betydelig. Bluetooth-apparater sender også ut elektromagnetisk stråling, men i mye mindre doser enn mobiltelefoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hva med Bluetooth (Blåtann)?

Bluetooth-apparater sender ut elektromagnetisk stråling i mikrobølgespekteret, og dette er også ikke-ioniserende stråling, og ingen kjent skadelig effekt er påvist.

Hvor mye energi som sendes ut varierer mellom klasser av Bluetooth-apparater, men selv det kraftigste strålenivået et Bluetooth-apparat kan avgi, er mindre enn det laveste strålenivået fra en mobiltelefon. Med tanke på vanlige Bluetooth-håndfrisett, er det snakk om rundt en tusendel av strålenivået fra en mobiltelefon.

Kilder

1) FHI, Stråling fra mobiltelefon

2) American Cancer Society, Cellular Phones

3) Kreftforeningen, Stråling fra mobiltelefoner, sendemaster og trådløst nett