Slik behandles Alzheimer

Du har sikkert hørt om Alzheimer? Sykdommen som rammer helst eldre mennesker, og som gjør dem stadig dårligere fungerende og sosialt dårlig tilpasset. Før var det lite å gjøre med slike pasienter. Nå er det stadig mer viten og kunnskap om lidelsen, og tilstanden kan til og med behandles med medisiner. Her presenterer vi terapianbefalinger fra Legemiddelverket i Norge.

Demens er en tilstand hvor det foregår en svekkelse av hukommelse, oppmerksomhet, oppfatningsevne, tenkeevne, forståelse, språk, innsikt, planlegging og praktisk evne. Det folkelige ordet for dette er selvfølgelig -senilitet-.

Slik demens kan i noen tilfeller være kortvarig, forårsaket av ytre faktorer som stress, alkohol, medikamenter, men de kroniske demenssykdommene domineres av Alzheimer, ca. 60%. De resterende utgjøres av vaskulær demens og Parkinson med demens pluss enkelte andre litt sjeldnere typer. I Norge antar vi at det er rundt 65000 demente personer. Demenssykdommene krever mye ressurser for samfunnet og vi er tjent med å behandle dem optimalt.

Du kan lese mye om Alzheimer på vårt senter for sykdommen.

Behandling med medikamenterDet er fire virkestoffer på markedet i Norge; Aricept, Exelon, Reminyl og Ebixa. De tre første påvirker et enzym kalt acetylkolinesterase, som bryter ned signalstoffet acetylkolin i hjernen. Dette stoffet er et nøkkelstoff i funksjonen til hjernens høyere (mer intelligente) funksjoner. Selv om det er forskjeller i de tre legemidlenes virkningsmekanismer, er det ikke sikre holdpunkter for at dette har betydning for effekten. Ebixa har en litt annen virkningsmekanisme.
Når man behandler med disse medikamentene ønsker man å oppnå bedring av symptomene, men også at funksjonsnivået stabiliserer seg.

Vi vet nå at disse medikamentene gir pasienter økt initiativ, sosial tilstedeværelse og oppmerksomhet. Dette kan man måle med tester som vurderer mental funksjon. Det er også holdepunkter for at pasienter med vaskulær demens har effekt av behandlingen, men disse har trolig hatt en blandingsdemens av Alzheimer og vaskulær demens. Av alle Alzheimerpasientene som får medikamentbehandling har ca 70 % uforandret eller bedre resultater etter 6 måneder, mot 50% i kontrollgruppen som ikke fikk medikamentet.

Bivirkninger
De vanligste bivirkningene opptrer noen dager etter oppstart av behandling og etter doseøkninger. Kvalme, brekninger, diare, magesmerter og fordøyelsesbesvær er de vanligste. Andre kan også forekomme, så som vekttap, dårlig appetitt, svimmelhet, hodepine, skjelvinger, søvnløshet og tretthet.

Vi vet ikke på forhånd hvilke pasienter som vil ha nytte av medisinen. Imidlertid kan den gis til pasienter med mild til moderat grad av Alzheimer, men de bør på forhånd ha blitt utredet grundig og diagnosen skal være stilt med stor sannsynlighet. Ebixa kan gis til pasienter med alvorlig og langtkommet Alzheimer.

Det bør legges en behandlignsplan, med opplysninger om hvem som har hovedansvar for behandlingen og hvem som skal gjøre hvilke omsorgsoppgaver, kontaktrutiner, behandlingsmål osv.

Dosering:
Aricept:
Til å begynne med 5 mg/dag. Tas om kvelden. Denne dosen skal gis minst en måned. Etter dette kan den økes til 10 mg 7dag om kvelden, som er maksimale anbefalte dose.
Exelon:1.5 mg to ganger daglig til å begynne med, svelges hele til måltid. Etter to uker kan den økes til 3 mg to ganger daglig. Etter dette kan den økes til 4.5 eller 6 mg to ganger daglig, avhengig av hvor godt man tåler medisinen.
Reminyl:8 mg daglig, i to dose, helse samtidig med mat, i fire uker. Etter dette 8 mg to ganger daglig, men kan økes til 12 mg to ganger daglig.
Ebixa:
Ebixa trappes opp med 5 mg pr uke til man har kommet opp til 20 mg hver dag, 10 mg morgen og 10 mg kveld.

Behandlingen bør følges opp tett til å begynne med, og pasientens funksjon bør vurderes etter et halvt og et helt år, deretter hvert år. Endring i medisinering bør ikke skje samtidig med andre brå eller store omfattende forandringer i livet, feks flytting til institusjon.

Andre medisiner kan være nødvendig for å behandle vrangforestillinger, angst, depresjon, uro, apati og aggressivitet.

Andre deler av behandlingen kan du lese mer om på Lommelegens Alzheimersenter.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen