Organisert frivillighet

Over hele Norge foregår organisert frivillig arbeid gjennom 235 frivillighetssentraler. Årlig gis arbeid til en samlet verdi av 40 milliarder kroner vekk. Det kan tyde på at den største gleden virkelig er å glede en annen.

Frivillighetssentralen er åpen for alle. - Dette er en flott mulighet for folk som har litt tid til overs. Hvis du er arbeidsledig eller kanskje også om du går på atføring kan det å arbeide frivillig gjøre at du føler deg samfunnsnyttig å styrke deg psykisk, tror daglig leder Britt-Janne Skålvik ved Nesodden frivillighetssentral. Hun mener det å bety noe for andre er en flott belønning for arbeidet.

Møteplass
På Nesodden arrangerer frivillighetssentralen for eksempel prosjekt åpen barnehage, trillegrupper for småbarnsforeldre, skogturgruppe, honnørbridge, og en gruppe som kalles praktisk norsk møtes til matlaging der de tilbereder retter fra mange land. I sentralens egen brosjyre står det at frivillighetssentralen skal fungere som en møteplass for mennesker i lokalmiljøet.

I Nesodden kommune deltar 100 mennesker i frivillig arbeid, organisert gjennom Frivillighetssentralen. Sentralen ble grunnlagt i 1996 av en aktiv pensjonist. - I begynnelsen rettet sentralen seg mot eldre brukere. Men mye har skjedd siden oppstarten. Nå har sentralen et mangfoldig tilbud for alle, forteller Britt-Janne Skålvik. Hun er ansatt i 100% betalt stilling for å organisere det frivillige arbeidet. Sentralen driftes med midler fra stat og kommune. - Min oppgave er blant annet å rekruttere frivillige og forsøke å holde på dem. Britt-Janne forklarer at frivillighetssentralen setter rammen rundt nye, ekstraordinære tiltak i kommunen. - Vi skal ikke kollidere med eksisterende tilbud, sier hun.

Frivillig arbeid
Melder du deg som frivillig til sentralen på Nesodden vil Britt-Janne innkalle til en uformell samtale. - De nye frivillige må signere en taushetserklæring. Dessuten ber jeg de om å fylle ut et skjema der de blant annet oppgir hvor ofte de ønsker å påta seg oppdrag. De frivillige bidrar med det de interesserer seg for. - Det behøver ikke store ting. Enkle tjenester er like velkomne. Britt-Janne kommer med et eksempel. Kakebaking er like velkomment som sosiale handleturer.

Forespørsler
- På grunn av få frivillige var det en periode lav forespørsel om hjelp. Flere frivillige har meldt seg nå, og da øker pågangen fra de som trenger hjelp, forteller Britt-Janne. De fleste henvendelsene gjelder hjelp til å handle mat, snømåking, følge til lege og andre praktiske oppgaver. - Mange spør også om barnepass. Men vi har dessverre ikke et slikt tilbud. Britt-Janne sier til Lommelegen.no at frivillighetssentralene er forsiktige så de ikke skal utføre arbeid som alt er organisert av for eksempel hjemmehjelpen. - Derfor vrir vi ofte spørsmål om handling til noe sosialt som vi gjør sammen med den som trenger hjelp. Handleturen kan lett kombineres med en tur på kafé. Dette er jo ofte mye hyggeligere også.

Hvis du ikke har en frivillighetssentral i din kommune, kan du prøve å henvende deg til nabokommunen dersom du trenger hjelp. Og hvis du er en ildsjel som vil starte opp en slik sentral i din kommune bør du kontakte ta kontakt med Frisam, frivillighetens samarbeidsorgan som forvalter den økonomiske støtten til frivillighetssentralene. Frisam er underlagt Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for frivillighet og samarbeid.