Mer ansvar for egen helse!

- Folk må øke evnen til å bedømme risiko og få lyst til å ta ansvar for sitt eget liv. Helsepersonell kan ikke forebygge sykdom ved å ta fra folk ansvaret for egen helse, sier instituttoverlege ved Kreftregisteret, Frøydis Langmark. Hun mener at livet er og blir et risikabelt prosjekt og at moderne kvinner er en fare for seg selv.

Tekst: Charlotte Gjone

- Verdikommisjonen som Bondeviks sentrumsregjering innførte var et signal om behovet for økt bevissthet om hvordan vi lever. Men debatten om verdier og moral i befolkningen er nærmest fraværende, mener Langmark. Kvinnen som kommer med disse refleksjonene har vært i Kreftregisteret siden 1981 og ble instituttets leder i 1983. Instituttets overordnede målsetting er å etablere ny viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom.

Moderne kvinner - en fare for seg selv
Langmark har sterke meninger om dagens kvinner virkelig kan påberope seg den frihet vi på alle områder mener at vi har.

- De siste femti årene med kvinnefrigjøringskamp har blant annet ført til at kvinner tar høyere utdanning, deltar i arbeidslivet og setter politisk dagsorden, sier Langmark. Men i samme periode har kvinnene adoptert noen vaner fra menn som ikke gagner oss like bra. Forekomsten av lungekreft hos kvinner har fra perioden 1989-93 til 1994-98 økt med 22 prosent, ifølge Kreftregisteret.

Røykevanene verst
Hun trekker frem kvinners røykevaner som den største risikofaktoren. I 2001 dokumenterte Statens tobakksskaderåd for første gang at flere voksne kvinner (32 prosent) enn menn (31 prosent) røyker daglig, og i vår ble det lagt frem tall som viser like stor andel dagligrøykere (32 prosent) og «av-og-til-røykere» (11 prosent) i begge kjønn.

- Vi kan ikke helt vegre oss mot være et produkt av vår tid. Men det må være noe riktig i, uten at det kalles moralistisk, at vi trenger å utvikle en sterkere følelse av «oss selv» som enkeltindivid uten hodeløst å kopiere det typiske i tiden. Vi kan velge, understreker instituttoverlegen.

Irrasjonelt om fødsler og brystkreft
Langmark mener at kunnskap står svakt opp mot trender eller «samfunnsvalg».

- Vi følger ubevisst trender som for tiden er slik at de øker risikoen for brystkreft og reduserer sjansen for graviditet i vår del av verden. Kvinner blir tilbudt østrogenpreparater ved overgangsalder. Sammenhengen mellom brystkreft og østrogentilskudd er i seg selv ikke så veldig stor, men sammen med de mange andre risikofaktorene, hver for seg forholdsvis små, blir den likevel tankevekkende og viktig å opplyse om. Hun konstaterer også at kvinner i dag føder sitt første barn mye senere i livet enn sine mødre.

- I USA regner man nå med at fra fem til ti prosent av brystkrefttilfellene kan føres tilbake til det faktum at et stadig økende antall yngre kvinner utsetter første graviditet med mer enn et tiår, forteller Langmark.

De siste ti årene har det vært en markert økning i antall fødsler for kvinner mellom 30 og 39 år. Mors gjennomsnittsalder for første fødsel er i følge Statistisk sentralbyrå fortsatt litt stigende. I 1999 var denne gjennomsnittsalderen 27,3 år, noe som er 1,8 år høyere enn i 1990.

Kunnskap ikke nok
Hun tror det som skal til for å skape det selvstendige mennesket er økt kunnskap og selverkjennelsen av den risikoen vi faktisk må forholde oss til ved å leve. Nylig har det oppstått en bølge av småbarnsforeldre som på grunn av et fjernsynsprogram er motvillige til å vaksinere barnet sitt i redselen for at det skal utvikle autisme.

- Effekten av ett slikt program i et virkningsfullt medium, konkurrerer i folks bevissthet ut møysommelig oppbygd formidling fra vitenskapelig basert medisinsk kompetanse. Det er et interessant fenomen, mener instituttoverlegen.

Hun innser det er vanskelig å innhente tilstrekkelig med kunnskap om konsekvenser av vår totale livsførsel og samtidig skaffe oss tilstrekkelig selvfølelse og frihet til å velge hvordan vi vil bruke kunnskapen.

- Det grunnleggende er at vi alle er bevisste på hvordan vi lar oss påvirke av våre omgivelser. Vi må tilstrebe å tenke fritt, og innse at vi alle er omgitt med ulike former for risiko, sier Frøydis Langmark.