Alzheimermedisin til flere pasienter?

En ny gruppe demenspasienter kan muligens ha god effekt av Alzheimermedisin.

Demens er en samlebetegnelse for tilstander hvor hjernen er skadet. Disse tilstandene har det fellestrekk at de mentale evnene svekkes, spesielt i forhold til hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon.

Det finnes mange forskjellige årsaker til demens, men grovt sett kan vi dele dem i tre hovedgrupper;

1. Degenerative demenssykdommer.
Denne gruppen inkluderer Alzheimer, demens ved Parkinsons sykdom og noen andre, litt sjeldnere typer.

2. Vaskulær demens.
Med vaskulær mener vi at plagene skyldes sykdommer i blodkar, for eksempel små drypp, slag, eller hjerneblødning (og herfra kommer uttrykket -åreforkalket-).

3. Sekundær demens.
Dette er en gruppe demenstilstander som skyldes andre lidelser, for eksempel alkoholisme, mangeltilstander, infeksjoner, hormonforstyrrelser, hodeskade og mange flere.

Alzheimer er den hyppigste av disse demenstilstandene, rundt 50-60%. De fleste av pasientene er gamle, men ca 10% er under 65 år når sykdommen bryter ut. Vaskulær demens er nest størst, ca. 25%.

Alzheimermedisinen
Det finnes medisiner mot Alzheimer som bremser utviklingen og bedrer funksjonsnivået for disse pasientene. Medisinene virker ved å hemme et enzym i hjernen, kalt kolinesterase. Dette fører til at stoffet acetylkolin ikke nedbrytes så fort som ellers, og dette virker positivt på hjernens funksjon. Hittil har denne medisinen vært til bruk på kun Alzheimerpasienter.

Vaskulær demens
Åreforkalkete pasienter med demens på grunn av mange små slag/drypp og trange blodårer viser seg nå å kunne ha effekt av Alzheimermedisin. En artikkel i det anerkjente legetidsskriftet Stroke i oktober i år, viser at medisinene også bedrer funksjonen og daglig livskvalitet for pasienter som har vaskulær demens. Dette er en god nyhet for alle dem som ikke kommer under Alzheimerdiagnosen og som man hittil ikke har hatt noe behandlingstilbud til. Undersøkelsen viste heller ikke at medisinene ga signifikante bivirkninger, og pasientene tolerert medisinen godt.

Foreløpig er disse medisinene ikke på blåresept for denne pasientgruppen, men med denne nye kunnskapen kan vi håpe på at medisinene også blir tilgjengelige for pasienter med vaskulær demens.

Kilde: Stroke 2003:34:2323-2332