Alderspsykiatri

Alderspsykiatri omhandler psykiske lidelser som oppstår hos eldre over 65 år. Visse organiske lidelser, for eksempel Alzheimer, hører oftest inn under alderspsykiatrien, selv om de kan starte tidligere.

Pasienter med psykiske lidelser fra yngre år, som fremdeles har sin lidelse, behandles i allmennpsykiatriske avdelinger dersom ikke spesielle forhold tilsier at de skal overføres til alderspsykiatrien.

Forekomst Befolkningsutviklingen tilsier en stadig økende andel eldre både i Norge og andre land. En rekke befolkningsundersøkelser viser at forekomst av psykiatriske lidelser øker med alderen.

Årsak Det er mange grunner til psykiske lidelser hos eldre, men generelt kan man anta at både psykologiske, sosiale og biologiske faktorer spiller inn. Psykologiske reaksjoner på en rekke tap og omstillinger, som man konfronteres med, kan bidra til psykiske lidelser. For eksempel tap av yrke, status, økonomi, tap av ektefelle, venner etc. Sosiale endringer som endret familierolle, flytting til annen bolig, ensomhet og innsnevret sosialt nettverk kan være en utfordring. Sist, men ikke minst, er det mange biologiske faktorer som bidrar til økt psykiatrisk sykelighet. Den kroppslige sykelighet øker dramatisk i eldre år, noe som er en betydelig risikofaktor for psykiatriske tilleggslidelser. Dette gjelder ikke minst sykdommer i hjernen, slik som cerebrovaskulære (knyttet til blodsirkulasjonen, f.eks. hjerneslag) og nevrodegenerative sykdommer (knyttet til nedbryting/endring av hjernevev, f.eks. Alzheimers og Parkinsons sykdom). Mange eldre bruker opptil flere legemidler som kan gi psykiske bivirkninger. Aldersbetingede endringer i hjernen ser ut til å redusere organismens motstandskraft, slik at psykiske lidelser opptrer ved belastninger som man ville håndtert mer funksjonelt i yngre alder.

Forhøyet blodsukker kan gi depresjonssympomer. Det er derfor viktig å utelukke diabetes. Enkelte antidiabetika kan også gi slike symptomer.

Lavt stoffskifte kan gi depresjonssympomer. Det er derfor viktig å utelukke hyopthyrose.

SymptomerAlle psykiske lidelser som forekommer hos yngre voksne ser man også hos eldre. Enkelte lidelser, slik som depresjon, øker med alderen.

PsykoserEr hyppig, og både schizofrenilignende tilstander og paranoide psykoser sees. De fleste eldre pasienter med slike lidelser har som regel hatt sykdommen i mange år, men psykoser kan også debutere i eldre år. De fleste nyoppståtte psykotiske symptomer hos eldre opptrer imidlertid som del av en hjerneorganisk lidelse, slik som for eksempel demens av forskjellige typer.

Angst og depresjonRene angstlidelser, slik som panikklidelse eller tvangslidelse, er sjeldnere, men angst er et hyppig ledsagesymptom ved depresjon eller hjerneorganiske lidelser.

DelirEt annet viktig psykiatrisk syndrom er delirium, som ofte oversees. Med delirium menes en generell hjernesvikt, som oftest forårsaket av kroppslig sykdom (infeksjon eller ubalanse i kroppsvæsken), eller bivirkning til mange forskjellige typer legemidler. Delirium kjennetegnes av rask utvikling og store døgnvariasjoner, sløret bevissthet, endret psyke og følelsesmessig ustabilitet.

BehandlingKorrekt behandling av psykiatriske lidelser hos eldre kan ofte gi meget gode resultater. Det forutsetter at tilstander oppdages og diagnostiseres korrekt, og at psykososiale og medikamentelle behandlingsstrategier gjennomføres på en adekvat måte. De nye psykofarmaka som er utviklet i de siste årene kjennetegnes av færre og mindre hyppige bivirkninger. Eldre er mer følsomme for bivirkninger, og mange av de nye legemidlene er derfor spesielt gunstige for eldre. Bivirkninger forekommer likevel hyppig, og behandlingen må alltid overvåkes nøye. Psykososiale tiltak, som dagsenter, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og andre omsorgsformer er ofte nødvendig, og kan være til stor hjelp både for pasient og pårørende. Pårørende til eldre med psykiske lidelser sliter ofte med psykiske, kroppslige og sosiale belastninger. Deres behov må alltid tas hensyn til ved tilrettelegging av behandling og omsorgstilbud.

Hvordan få hjelp?De aller fleste eldre med psykiske lidelser behandles av primærhelsetjenesten, av allmennpraktikere, hjemmesykepleiere og sykehjemspersonale. I tillegg finnes det egne alderspsykiatriske enheter innen det psykiatriske spesialisthelsevesenet. Disse disponerer vanligvis både poliklinikk, sykehusavdeling og ofte langtidsavdeling eller psykiatriske sykehjemsplasser. Alderspsykiatriens oppgave er å utrede og behandle de mest alvorlige og vanskelige tilstander, men også bidra til kompetanseutvikling og konkret veiledning av primærhelsetjenesten. Alderspsykiatriske enheter bør være fleksible (kunne reise på sykebesøk ved behov), lett tilgjengelige (telefonkonsultasjoner), og kunne ta imot pasienter raskt der det er behov for det.

Oppdatert 02.03.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege