Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Taushetsplikt overfor ektefelle, arbeidsgiver og advokat

Spørsmål

Jeg skrev nylig og fikk svar på flere ting. Det er flere ting jeg trenger svar på.
Har en fastlege lov til å meddele min kone mine prøve resultater? Det er blitt gjort uten jeg var klar over det. Legen har erkjent i uttalelse til fylkeslegen at det er blitt gjort.
Har fastlege lov til å innformere arbeidsgiver om at jeg byttet fastlege? Jeg ble oppsagt fra min stilling for at jeg byttet fastlege.
Har fastlege lov til å utlevere min
journal til en advokat uten fullmakt?

Jeg skriver flere spørsmål senere når det gjelder vedtak og lureri med medisiner

Svar

Jeg skal forsøke å svare fortløpende på spørsmålene dine:

1. Har en fastlege lov til å meddele min kone mine prøve resultater?
Formålet med taushetspliktbestemmelsene er å verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Taushetspliktbestemmelsene skal hindre at pasienter unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp. Pasienten skal følge seg trygg på at de opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelpen ikke nyttes i andre sammenhenger.
Hovedregelen er at fastlegen er bundet av sin taushetsplikt. Så lenge du ikke har gitt ditt samtykke til at fastlegen kan meddele prøveresultater, må i tilfelle legen kunne vise til en unntaksregel for ikke å ha brutt taushetsplikten.
Reglene om taushetsplikt for fastleger finnes for det første i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 om pasientens og brukerens rett til informasjon:
«Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.
Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov.
Informasjon kan unnlates dersom det er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv. Informasjon kan også unnlates dersom det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik informasjon.»
Når det gjelder Informasjon til pasientens nærmeste pårørende som omhandles i § 3-3, framkommer følgende:
«Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes.»

Under § 3-6 framkommer ytterligere rettighets- og pliktregler om rett til vern mot spredning av opplysninger:

«Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder.
Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker.
Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det informeres om at opplysningene er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg om.»

Fastlegen må derfor enten kunne vise til at du hadde gitt samtykke til å gi opplysningene til din ektefelle eller kunne vise til at forholdene tilsa at legen kunne gi opplysningene til din kone. Dersom du mener at taushetsplikten er brutt, kan du klage til Fylkesmannen.
Det framkommer også klare regler om taushetsplikt i kapittel 5 i helsepersonelloven, som fastleger er bundet av.
I § 21 finnes hovedregel om taushetsplikt:
«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Første unntak er også her samtykke til å gi informasjon i § 22:
«Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker.»
Er det ikke gitt samtykke, må fastlegen kunne vise til at vilkårene for en av unntaksreglene i § 23 er oppfylt:

Ǥ 23.Begrensninger i taushetsplikten
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for:
1.at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene,
2.at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold,
3.at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt,
4.at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre,
5.at opplysninger gis videre når helsepersonell gjennom sin yrkesutøvelse har grunn til å tro at dyr blir utsatt for slik mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell at det anses rettmessig å gi opplysningene videre til Mattilsynet eller politiet eller
6.at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.»

2. Har fastlege lov til å informere arbeidsgiver om at jeg byttet fastlege?
Når det gjelder ditt andre spørsmål om fastlegens informasjon om bytte av fastlege, finnes det også regler som tilsier at en fastlege kan gi visse opplysninger til arbeidsgiver i helsepersonelloven § 28:
«Departementet kan gi forskrift om adgangen til å gi opplysninger om en arbeidstakers helseforhold videre til arbeidsgiveren, i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.»

I loven er adgangen til å gi opplysninger begrenset til helse, sykdom og skade. Opplysningene kan omfatte skikkethet og egnethet for arbeide. Opplysninger om personlige og helsemessige forhold skal bare kunne gis i samråd med pasienten, med mindre annet lovgrunnlag foreligger for å kunne gi opplysningene. Bytte av fastlege anser jeg ikke som et forhold som omhandler direkte helse, sykdom eller skade, men heller er en type opplysning om personlige forhold. Jeg anser det i utgangspunktet som lite kritikkverdig dog å svare på en henvendelse fra arbeidsgiver med at legen ikke lenger er din fastlege og derfor ikke kan besvare henvendelsen. Her ville jeg vel heller stilt et stort spørsmålstegn ved sakligheten rundt oppsigelsen, dersom oppsigelsesgrunnen var bytte av fastlege.

3. Har fastlegen lov til å utlevere min journal til en advokat uten fullmakt?

Til slutt stiller du spørsmål til en advokats rett til innsyn i din journal. Regelen for dette finnes i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1:
«Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.
Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.
En representant for pasienten eller brukeren har rett til innsyn i opplysningene som pasienten eller brukeren nektes innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette.»

Etter tredje ledd kan altså du som pasient utpeke en representant som skal ha innsyn i de delene av journalen du som pasient selv ikke får se. Leger og advokater kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige forhold foreligger. Begrunnelsen er at disse har taushetsplikt i tillegg til yrkesetisk og rettslig ansvar. Leger og advokater vil kunne ha behov for innsyn i journal i forbindelse med vurderinger og saker på vegne av pasienten. «Særlige forhold» kan foreligge for eksempel ved veldig nære forbindelser eller slektskap mellom pasienten og lege/advokat.
Dersom du ikke har blitt nektet innsyn, er man imidlertid tilbake på hovedregelen om at du må ha gitt til samtykke/fullmakt for at advokaten får innsyn. Stillingsfullmakten som advokater har i forvaltningsloven § 12, og som innebærer at advokater som hovedregel ikke trenger å fremlegge fullmakt, gjelder kun overfor forvaltningen og ikke fastlegen.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-