Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Medvirkningsrett - valg av medisinsk behandling

Spørsmål

Hei,

1) Etter et hjerneslag får ofte sykehus- og rehab-pasienter en cocktail med mange forskjellige legemidler. (Flere typer med blodtrykksenkende, flere typer med blodfortynnende- og andre legemidler mm):

Er medisineringen obligatorisk eller kan pasienter selv bestemmer dersom de ønsker/ ikke ønsker å bruke visse legemidler?

Noen pasienter undersøker om legemidler grundig, eventuelt med fagfolk i omgangskrets og er i stand til å foreta en avveining om eventuelle fordeler kontra potensielle bivirkninger.

2) Hvis en pasient på sykehus/sykehjem ønsker originalpreparat istedenfor "byttepreparat" ( f eks. Renitec istedenfor Enalapril), og er villig til å betale:
Kan pasienten be legen om å foreskrive originalpreparatet? Må pasienten begrunne hvorfor originalpreparatet ønskes?

Svar

Hei,

1. Hovedregelen er at all helsehjelp er tuftet på samtykke, jf. pasientrettighetsloven § 4-1. Unntak gjelder kun hvor det er hjemmel i lov, som ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7 og ved tvungent psykisk helsevern. Som pasient, står du derfor i utgangspunktet fritt til ikke å akseptere den behandlingsform som legen har valgt for deg, herunder de medisiner som er valgt.

Men medvirkningsretten avgrenses mot valg av behandling, jf. prl. § 3-1 første ledd. Rundskrivet til denne bestemmelsen sier at pasienten ikke har rett til å velge hvilken metode som skal benyttes dersom helsepersonellet mener en annen metode er bedre egnet eller mer forsvarlig. Retten til å medvirke vil ikke under noen omstendighet frita helsepersonellet fra å treffe avgjørelser som sikrer forsvarlig behandling av pasienten. Helsepersonellet kan ikke la pasienten velge et alternativ som ikke er forsvarlig faglig sett, og pasientens medvirkning medfører ikke at pasienten blir ansvarlig for den helsehjelpen som blir gitt.

Dette innebærer at man som pasient ikke kan overprøve helsepersonellet i valg av medisiner, og hvis en behandling innebærer en "cocktail" av medikamenter, som alle er nødvendige for en forsvarlig behandling, så kan helsepersonellet få plikt til å gripe inn dersom det blir klart at pasienten velger bort enkelte medisiner.

2. Det samme gjelder ved valg av enkeltmedisiner, pasienten har rett til å si sin mening om hvilket medikament som skal brukes i behandlingen, og argumentere for sitt syn. Helsepersonellet tar valget ut ifra en helhetlig medisinsk vurdering.

Men når det gjelder ditt konkrete spørsmål, vil det antakelig kunne løses ved å anvende forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 8-7 om utbyttbare legemidler. Hvis du har resept på "byttepreparat", vil du uansett kunne hente ut originalpreparatet på apotek, dersom legemidlene er utbyttbare i henhold til Statens legemiddelverks Bytteliste, som jevnlig oppdateres.

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer
advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 339,-