Legens taushetsplikt

Du kan trygt gi opplysninger til legen. De opplysninger og den viten legen får om deg i kraft av sitt yrke, er taushetsbelagt.

Taushetsplikten kan imidlertid oppheves i visse tilfeller. For det første kan du oppheve den selv. Dessuten gjelder ikke taushetsplikten når legen etter loven eller regelverket har plikt til å gi melding om bestemte forhold til en offentlig myndighet. Det gjelder blant annet melding til myndighetene om fødsler, dødsfall og allmennfarlige smittsomme sykdommer. Opplysningene behandles fortrolig og kommer ikke videre.

Legers taushetsplikt gjelder selvsagt også overfor massemediene. Men i enkelte tilfeller foreligger det en allmenn interesse for hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at det er naturlig for en lege å uttale seg til mediene. Dersom navn på syke, skadde eller døde ikke er allment kjent, blir ingen personopplysninger gitt, og heller ikke opplysninger som kan lede til at de involverte blir identifisert.